تبیان، دستیار زندگی
خانگی" یکی از راه های شناخت جهان هستی و در نهایت پروردگار، دقت به اطراف و کشف رموز نهفته در آثار الهی است. خوشا به حال آنان که غافل نیستند و با اندیشه در آیات خدا سینه را به روی دانش می گشایند ، پیشانی عجز و ناتوانی بر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دنیای عجیب مرغان خانگی

یکی از راه های شناخت جهان هستی و در نهایت پروردگار، دقت به اطراف و کشف رموز نهفته در آثار الهی است.

خوشا به حال آنان که غافل نیستند و با اندیشه در آیات خدا سینه را به روی دانش می گشایند ، پیشانی عجز و ناتوانی بر آستان کبریایی حق می سایند و در همه حال او را می جویند .  چنان که حضرت علی علیه السلام می فرماید:

" اسرار نگفتنی را به تو می گویند ، هرچه می خواهند از تو طلب می کنند ، در جهان می گردند و فراز و فرود زندگی را

می پیمایند . سیر آفاق می کنند و در فضای انفس پرواز می نمایند . از این همه گشت و گذار و از این همه سیر و سیاحت تو را می جویند و در اعماق دریاها و اوج آسمانها تو را می طلبند."

بسیاری از مردم به زبان مرغان خانگی آشنا هستند و نیاز حیوان را از نوع صدایش تشخیص می دهند . صدای مرغ پس از تخم گذاشتن و فریاد او به هنگام ترسیدن و کر کرش به وقت تشنگی و گرسنگی و.... برای بسیاری آشناست.

جانور شناسان برای مرغ و خروس، هر کدام 9 نوع صدا تشخیص داده اند و شگفت آن که صدای خروس در دو مورد با صدای مرغ مشابه است و در سایر موارد اختلاف دارد.

صدای مرغ خانگی وقتی جوجه ها را از خطر آگاه می کند خیلی جالب است. وقتی جوجه ها در اطراف پراکنده اند و مشغول جمع کردن دانه اند، اگر پرنده ای که [مادر] او را مخالف و خطرناک تشخیص دهد ، در هوا پرواز کند؛ مرغ با صدایی مخصوص جوجه ها رااز خطر آگاه می سازد، ناگهان تمام جوجه ها در هر نقطه ای هستند، به زمین می چسبند و مانند سربازانی که به سنگرمی روند، تکان نمی خورند و استتار می نمایند. پس از رفع نسبی خطر، با شنیدن صدایی دیگر از مرغ همه جوجه ها از زمین بر می خیزند ، سینه ها را راست می کنند و آماده حمله می شوند . اما کاملاً در محل خود پابرجا می ایستند . وقتی خطر به کلی رفع می شود و مادر آگاه می شود که پرنده از آن محیط دور شده است، سومین صدا را از حلقوم خارج می کند و در پی آن ، ناگهان تمام جوجه ها به سرعت خود را به مادر رسانیده و زیر بالهای او پنهان می شوند. این منظره به قدری جالب است که تماشاچی انتظارمی کشد بارها تکرار شود . به این ترتیب گرچه صداهای مرغ در هر سه نوبت به نظر شنونده یکنواخت می نماید، ولی در حقیقت سه معنی مختلف دارد که جوجه ها معانی را درک کرده و دستورات مادر را انجام می دهند.


" آواز بعد از ازدواج "

پنسون ( مرغ قهقهه) موقعی که ماده خود را می بیند ، صدای مخصوصی از خود ایجاد می کند و پس از ازدواج نوع آوازش تغییر می کند.


" آواز در محل اقامت "

آواز در محل اقامت پرندگان نقش مخصوصی دارد و آنها در فصل های معین با این صداها و آوازها مشغول عیش و نوش می شوند واگر بیگانه ای وارد آن محل گردد، صدای مخصوصی از خود بیرون می دهند و ورود به محل را برای غیر، منع می نمایند و ماده ها را متوجه خطرمی سازند تا آماده باشند و غافلگیر نشوند و این آواز کاملاً با سایر آوازها مغایر است و در واقع یک نوع شیپور خطر می باشد.