پس سعی کنید در نزاع ها و جدال ها جانب احتیاط را مراعات نموده و از خشم جلوگیری کنید و سعی کنید با برادران مسلمان و همشهریان خود با صلح و دوستی تعامل نمایید ، تا گرفتار چنین معضلاتی نگردید
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جریمه سیلی زدن به صورت این و آن

ضرب و شتم

در احکام موجود در شریعت مقدسه اسلامی ، بخش مهمی به دیه ها و حدود جرایم ارتکابی اختصاص دارد که برخی از آن مربوط به حقوق مردم می شود ، که مرتکب آن باید آن حقوق را بپردازد و چنانچه استنکاف نموده و نپردازد ، حکومت اسلامی موظف است حق پایمال شده را استیفاء نموده و به صاحبش بازگرداند و چنانچه با فریب کاری و لطایف الحیل توانست دستگاه قضاء را دور زده و از پرداخت دیه سر باز زند ، باید بداند در چنین مواقعی حساب او با کرام الکاتبین است که ممکن است هم در این دنیا به مکافات عمل خویش برسد و در آن دنیا نیز حتماً در صف بدهکاران قرار گرفته و اگر عمل نیکویی داشته باشد، در آن روزی که بیش از هر روز دیگر به مزد آن کردار نیکو نیازمند است، از آن مزد کاسته شده و به حساب بدهکاری می گذارند و آن روز خیلی  هم  دیر نیست  ، پس در این ایام ، که ایام بخشش خداوندی و روزهای آخرین ماه مبارک رمضان است ، خوب است  به سراغ طلبکاران رفته و حقوق آنان را بپردازید، تا در روز حسرت در صف بدهکاران نباشید.

ما اینک به بحثی پرداخته ایم که نظر خواننده را جلب می کند به جریمه ضربه ها و جراحت هایی که ممکن است، در جریان نزاعی  در سر و صورت این و آن، توسط ضاربی  صورت گیرد. 

در چنین مواقعی حساب او با کرام الکاتبین است که ممکن است هم در این دنیا به مکافات عمل خویش برسد و در آن دنیا نیز حتماً در صف بدهکاران قرار گرفته و اگر عمل نیکویی داشته باشد، در آن روزی که بیش از هر روز دیگر به مزد آن کردار نیکو نیازمند است، از آن مزد کاسته شده و به حساب بدهکاری می گذارند و آن روز خیلی  هم  دیر نیست  ، پس در این ایام ، که ایام بخشش خداوندی و روزهای آخرین ماه مبارک رمضان است ، خوب است  به سراغ طلبکاران رفته و حقوق آنان را بپردازید، تا در روز حسرت در صف بدهکاران نباشید

 

شجاج :

کلمه شجاج به فتح شین و یا شجّه ، آن نیز به فتح شین و تشدید جیم از جمله عناوین فقهی است که کاربرد بسیار در مباحث قضایی دارد و آن جراحتی است که در هر موضعی از سر تا گردن ایجاد خواهد شد و فقهای کرام با بهره گیری از منابع فقه اسلامی ، برای هر نوع  از این جراحات، عنوانی ذکر کرده اند، که مجموعاً، هشت عنوان می گردد، که  آن عناوین ، با توضیحی کوتاه از نظر می گذرد، امّا پیش از هر سخن، به معنای لغوی شجاج می پردازیم.

معنای لغوی: شجاج کبودی و یا جراحتی است که منجر به پارگی گوشت شده و یا موجب شکسته شدن استخوان گردد. در مجمع البیان شیخ جلیل القدر "طبرسی" روایتی را نقل فرموده، بدین مضمون که شجه و شجاح و شج جراحتی است که فقط در سر ایجاد می گردد و آن ضربه ای است که به سر وارد شده و باعث جراحت آن گشته و موجب شکافتگی سر شود سپس این عنوان، باقی اعضاء را نیز در برگرفته است و برخی پژوهشگران دیگر نیز فرموده اند: "شجه" همان جراحتی است که در سر و صورت ایجاد می گردد، همانی که در غیر سر و صورت از آن به "جرح" یادآدوری می شود.

امّا در اصطلاح فقهاء: شجاج مصادیقی خاص دارد که همه جراحات سر، از بالای گردن را در بر می گیرد که طبیعی است، جراحت های صورت را نیز شامل می شود، به هر حال؛ این جراحت مورد نظر شریعت اسلامی است و بر اساس آن، دیه هایی متفاوت بر ذمه ضارب می آورد، که باید به مضروب و مجروح، به عنوان دیه ، پرداخت نماید.

بیشتر فقها، شجاج را هشت گونه دانسته اند که هر قسم، حکم خاصی در شریعت اسلامی دارد.

و امّا آن هشت قسم:

1- حارصه یا حرصه که از حروف بی نقطه تشکیل شده است و آن نوعی  از شجاج و کبودی در سر است، که موجب سیاهی پوست شده و یا موجب خدشه آن گردد و هیچ خونی نیز جاری نگردد که مرد و زن، کوچک و بزرگ ، مطلقاً در این حکم با یکدیگر مساوی هستند و دیه آن یک شتراست.

2- دامیه : نوع دیگری از شجاج است که ضارب به نحوی به سر مضروب ضربه وارد کند که براحتی داخل در گوشت شده و خون جاری گردد و در این نوع  جراحت، جاری شدن خون مهم است، حتی اگر کم باشد، در این قسم شجاج دو شتر به مضروب به عنوان دیه پرداخت می گردد.

3- متلاحمه که به آن باضغه نیز می گویند و آن به نحوی است که ضربه وارد سر شده و چنان عمیق باشد که به لایه روئین استخوان نرسد، که در این صورت، سه شتر، ضارب به مضروب به عنوان دیه پرداخت می نماید.

4- سمحاق: این نوع از جراحت، جراحتی است که بسیار عمیق بوده و به لایه روئین استخوان نیز نفوذ نماید که در صورت ارتکاب، چهار شتر بر ذمه ضارب است که باید به عنوان دیه به مضروب ، پرداخت نماید .

5- موضحه: جراحتی در سر است  که استخوان را نمایان نماید، که پنج شتر دیه آن است.

6- هاشمه: جراحتی در سر است  که موجب نمایان شدن استخوان شده و آن را بشکند و یا فقط موجب شکستگی استخوان سر گردد ، بدون خونریزی و جراحت، یعنی حکم منوط است به شکسته شدن استخوان، در این صورت ده شتر بر ذمه ضارب است که به عنوان دیه باید به مضروب پرداخت نماید .

دوستان ؛ ملاحظه کنید؛ در صورتی که خدای ناخواسته، چنین اتفاقی بیفتد و بر سر موضوعات غیر مهم ، از قبیل جدال بر سر پارک اتومبیل و یا ماشین که متاسفانه ، صفحات حوادث برخی روزنامه ها ، شاهد قتل برای  چنین موضوعات بیهوده است ، نزاعی در گرفته و ناخواسته ضربه ای بر سر کسی وارد شود و باعث شکسته شدن استخوان سر گردد و ضربه به استخوان نیز نفوذ نماید ، بر شخص زننده واجب است بهای 33 شتر را به مضروب ، پرداخت نماید و این بهاء ، حداقل 33 میلیون تومان است و چنانچه در این دنیا از پرداخت این جریمه برهد ، این بدهی بر ذمه او خواهد بود تا روزی که حضرت حق جریمه آن را از زننده آن ضربه ستانده و به مضروب ، پرداخت نماید ... مطمئن باشید چنین خواهد بود ، پس سعی کنید در نزاع ها و جدال ها جانب احتیاط را مراعات نموده و از خشم جلوگیری کنید و سعی کنید با برادران مسلمان و همشهریان خود با صلح و دوستی تعامل نمایید ، تا گرفتار چنین معضلاتی نگردید

7- منقّله به تشدید قاف: و آن شکستگی است که موجب جابجا شدن استخوان گردد که در این صورت ، 15 شتر به عنوان  دیه بر ذمه  ضارب و زننده است که باید به مضروب پرداخت نماید .

8- مأموله: ضربه ای است که به لایه روئین مغز نفوذ می نماید که یک سوم دیه کامل و یا به عبارتی 33 شتر دیه آن است.

فقهای کرام ، نوع دیگری را نیز یادآوری کرده اند و آن دامغه است که ضربه ای است که لایه روئین را نیز بشکافد و مغز نمایان گردد که در این صورت بعید است شخص زنده بماند و در صورت مردن دیه کامله تعلق می گیرد امّا بر فرض حیات و زنده ماندن مضروب ، دیه ای که تعلق می گیرد، بیش از دیه شجاج مأموله است، که 33 شتر دیه آن بوده است .

 

دوستان ؛ ملاحظه کنید؛ در صورتی که خدای ناخواسته، چنین اتفاقی بیفتد و بر سر موضوعات غیر مهم ، از قبیل جدال بر سر پارک اتومبیل و یا ماشین که متاسفانه ، صفحات حوادث برخی روزنامه ها ، شاهد قتل برای  چنین موضوعات بیهوده است ، نزاعی در گرفته و ناخواسته ضربه ای بر سر کسی وارد شود و باعث شکسته شدن استخوان سر گردد و ضربه به استخوان نیز نفوذ نماید ، بر شخص زننده واجب است بهای 33 شتر را به مضروب ، پرداخت نماید و این بهاء ، حداقل 33 میلیون تومان است و چنانچه در این دنیا از پرداخت این جریمه برهد ، این بدهی بر ذمه او خواهد بود تا روزی که حضرت حق جریمه آن را از زننده آن ضربه ستانده و به مضروب ، پرداخت نماید ... مطمئن باشید چنین خواهد بود ، پس سعی کنید در نزاع ها و جدال ها جانب احتیاط را مراعات نموده و از خشم جلوگیری کنید و سعی کنید با برادران مسلمان و همشهریان خود با صلح و دوستی تعامل نمایید ، تا گرفتار چنین معضلاتی نگردید .

 

 

نوشته شده توسط آقامیری

بخش دین و اندیشه تبیان   

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.