تبیان، دستیار زندگی
شعری درباره جام حذفی تبیان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شعری درباره جام حذفی تبیان

آدمک سه بعدی

جام حذفی طی شد و من چشم به راه
کی برنده می شـــــــو م ای بار اله
روز اول ذوق و شــــــوقی بی مثال
فکر باز ی بـــــــــــــودم مال و منال
طی شــــــــــــد روز دگر دیدم چنین
دست خود بـــرکش از این معنی وزین
فکر دیگر کن که آید جــــــــــام باز
جایزه گیری شـــــــــود خود سرفراز
روزها طی شد به فکــــری بس وزین
جام حـــــــــذفی آمد و گشتم غمین
گرم ِتابستان بُـــــودم در حال گشت
اینچنین این جام از مــــن در گذشت
تا که دیــــــدم نام استانم که نیست
نام دیگـــــر خوش بدیدم نمره بیست
آفرین گفتم ز دل آن یـــــــــــار را
اینچنین گفتم بـــــــــــدان کردار را
نا امیدی بد بــــــــــــود در کار و بار
جام دیگــــــــــــر کن تلاش و افتخار
کل ایران مال ما ای دوست دوست
جام حـــــــــذفی امتحان آبروست
پس بکوشیـــم و به همت سروری
با تلاشی هم رسیم خـود باوری
کار تبیان شد چـــــــــو میدان نبرد
اهل علــــم و امتحان را شاد کرد
این هدف باشد بســـی زیبا وزین
مــــــــردمان بینند تلاشی نازنین
اینچنین گفته مقــــدم زین مقال
اهل تبیان شاد و شادان کل سال


فی البدهه. منصور مقدم

بخش امور کاربران سایت تبیان


پیشنهادات کاربران در دومین دوره جام حذفی

شعارهای استادیومی جام حذفی تبیان (1)

شعارهای خواندنی کاربران در دومین دوره جام حذفی تبیان (2)

نظرات خواندنی کاربران در دومین دوره جام حذفی تبیان (3)