تبیان، دستیار زندگی
ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی با رویکردی تخصصی به مسائل مربوط به کودکان استثنایی در حوزه آموزش و یادگیری پرداخته و بخش زیادی از آن را مقالات تخصصی در همین زمینه تشکیل می‌دهد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی
ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی

ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی با رویکردی تخصصی به مسائل مربوط به کودکان استثنایی در حوزه آموزش و یادگیری پرداخته و بخش زیادی از آن را مقالات تخصصی در همین زمینه تشکیل می‌دهد.

دوره انتشار:  ماهنامه

موضوع:  علوم انسانی

زبان:  فارسی

شروع انتشار:  خرداد ماه 1372

صاحب امتیاز:  سازمان آموزش و پرورش استثنایی

محل انتشار:  تهران

تلفن:  2-88051770 ، 88039295 (021)

نشانی:  تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 30، سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

صندوق پستی:  تهران، 3334-14155

سایت اختصاصی:  www.seo.medu.ir

نشانی الكترونیك:  seo@magiran.com

مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم: شکوفه باصری