تبیان، دستیار زندگی
مثلث ABC یک مثلث قائم الزاویه است. AM میانه ی وتر آن است. (میانه پاره خطی است که از رأس به وسط ضلع مقابل متصل می شود. به عنوان مثال در شکل از نقطه A به وسط ضلع BC یعنی نقطه M متصل شده است)
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میانه ی وارد بر وتر

میانه ی وارد بر وتر

موضوع:

مثلث قائم الزاویه

هدف:

کشف نصف وتر بدون میانه ی وارد بر وتر در مثلث قائم الزاویه

شرح فعالیت:

مثلث ABC یک مثلث قائم الزاویه است. AM میانه ی وتر آن است. (میانه پاره خطی است که از رأس به وسط ضلع مقابل متصل می شود. به عنوان مثال در شکل از نقطه A به وسط ضلع BC یعنی نقطه M متصل شده است)

نقاط C,B,A را جا به جا کنید و مثلث های قائم الزاویه متفاوتی درست کنید. چه رابطه ای بین طول میانه و وتر وجود دارد؟

اگر بخواهیم دایره ای رسم کنیم که از رأس های مثلث قائم الزاویه بگذرد باید مرکز آن کجا قرار گیرد؟

شعاع دایره باید چقدر باشد؟

راهنمایی

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی