تبیان، دستیار زندگی
در شکل دو مثلث می بینید. مثلث DEF قائم الزاویه است و مثلث ABC یک مثلث نا مشخص است. رأس A را جا به جا کنید. چند مثلث مختلف می توان ساخت که دو ضلع 4 و 3 واحدی داشته باشد؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حالت تساوی وتر و یک ضلع

حالت تساوی وتر و یک ضلع

موضوع:

مثلث قائم الزاویه

هدف:

کشف حالت تساوی وتر و یک ضلع در مثلث قائم الزاویه

شرح فعالیت:

در شکل دو مثلث می بینید. مثلث DEF قائم الزاویه است و مثلث ABC یک مثلث نا مشخص است.

رأس A را جا به جا کنید. چند مثلث مختلف می توان ساخت که دو ضلع 4 و 3 واحدی داشته باشد؟

حالا رأس D را جا به جا کنید. چند مثلث قائم الزاویه مختلف می توانید بسازید که وتر 4 واحدی و یک ضلع 3 واحدی داشته باشد؟

چه نتیجه ای می گیرید؟

راهنمایی

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی