تبیان، دستیار زندگی
ك – پیروزی 2 – 1 مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 170 64 106 تعداد پاسهای كلی 143 50 93 پاسهای صحیح 23 13 10 پاسهای اشتباه 4 1 3 پاس بلند صحیح 10 2 8 سانتر 2 -- 2 سانتر صحیح 62 32 30 ضربه سر اول 11 3 8 ضربه سر صحیح 10 5 5 خ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

. استقلال – ابومسلم

ورزشگاه شهدای نوشهر

1 / 7 / 84

شموشك – پیروزی

2 – 1

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

170

64

106

تعداد پاسهای كلی

143

50

93

پاسهای صحیح

23

13

10

پاسهای اشتباه

4

1

3

پاس بلند صحیح

10

2

8

سانتر

2

--

2

سانتر صحیح

62

32

30

ضربه سر اول

11

3

8

ضربه سر صحیح

10

5

5

خطا

63

31

32

دفع توپ

34

14

20

لودادن توپ

5

3

2

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

3

--

3

شوت بیرون چار چوب

7

2

5

كرنر

2

--

2

موقعیت خطرناك

--

--

--

سرداخل چار چوب

2

--

2

سر بیرون چارچوب

2

2

---

كارت زرد

3

3

---

آفساید

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

307

123

184

تعداد پاسهای كلی

265

105

160

پاسهای صحیح

38

16

22

پاسهای اشتباه

4

2

2

پاس بلند صحیح

28

16

12

سانتر

3

2

1

سانتر صحیح

58

29

29

ضربه سر اول

21

11

10

ضربه سر صحیح

19

9

10

خطا

22

7

15

دفع توپ

21

13

8

لودادن توپ

9

5

4

گرفتن توپ

3

2

1

شوت داخل چارچوب

10

3

7

شوت بیرون چار چوب

8

5

3

كرنر

1

1

--

موقعیت خطرناك

1

1

--

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

2

1كارت قرمز

1

كارت زرد

---

---

---

آفساید

پرسپولیس در بازی برنامه برای رسیدن به گل نداشت و بیشتر حملات و موقعیتها و حتی گل شموشك از عمق دفع پرسپولیس بود جایی كه یك هافبك دفاعی وجود ندارد و 3 هافبك این تیم هجومی هستند و در برگشتها نمی توانند جلوی دفاع را جمع كنند و طبق آمار برتری با پرسپولیس بود ولی شموشك با توجه به تعدا پاسهای آمار صحیح تر و روانتر همدیگر را در زمین پیدا می كردند و بزرگان پرسپولیس را راحت دریپل و در یك و دو ها جا می گذاشتند و پزسپولیس با توجه به آمار بازی را هوایی كرده بود و شموشك در زدن ضربات سر اول موفق بود با 62 ضربه سر اول و بنظر می رسد یك هفته بازی عقب مانده پاس نیز دوای درد این پرسپولیس نشده است.

تهران ورزشگاه آزادی

استقلال – ابومسلم

0 – 0

 ابومسلم

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

157

66

91

تعداد پاسهای كلی

127

51

76

پاسهای صحیح

29

15

14

پاسهای اشتباه

1

---

1

پاس بلند صحیح

10

5

5

سانتر

---

---

---

سانتر صحیح

50

27

23

ضربه سر اول

4

1

3

ضربه سر صحیح

22

13

9

خطا

51

26

25

دفع توپ

30

18

12

لودادن توپ

6

2

4

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

5

1

4

شوت بیرون چار چوب

2

1

1

كرنر

---

---

---

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

4

3

1

كارت زرد

1

1

---

آفساید

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

336

152

184

تعداد پاسهای كلی

286

127

159

پاسهای صحیح

46

23

23

پاسهای اشتباه

4

2

2

پاس بلند صحیح

39

20

19

سانتر

7

3

4

سانتر صحیح

49

28

21

ضربه سر اول

11

5

6

ضربه سر صحیح

22

11

11

خطا

22

12

10

دفع توپ

27

10

17

لودادن توپ

10

7

3

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

7

4

3

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

3

3

---

سر بیرون چارچوب

3

2

1

كارت زرد

1

---

1

آفساید


تیم استقلال از لحاظ تمام موارد آماری برتری داشته است و ابومسلم كه ما توقع بازی بهتری را از آنها داشتیم فقط به فكر یك امتیاز بود و در ضربات سر اول موفق بود و توانست 39 سانتر استقلال را خنثی كند تنها دلیل نتیجه دیروز را با توجه به بازی بسته ابومسلم این را می توان عنوان كرد كه استقلال  مهاجم سومی روی نیمكت نداشت تا بتواند در نیمه دوم وارد بازی كند و فشار حملاتش را بیشتر كند .