تبیان، دستیار زندگی
واقعیت‌ها و حوادث تاریخی شاهد گویایی است که زن در اغلب جوامع از حقوق انسانی خود محروم بوده و در هر عصری به نوعی مظلوم واقع شده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

2F '2 EF81 '3D'E

2f '2 ef81 '3d'e

©*'( «2F '2 EF81 '3D'E» FH4*G A1Ì/G E57AHÌ H A'7EG ,9A1Ì H1'EÌFÌ (' EB/EG E-E/('B1 41Ì9*Ì 3(2H'1Ì (G †'~ 3HE 13Ì/.

(G ¯2'14 'Ì(F' 'ÌF '+1 (' BDEÌ 1H'F H (' '*©' (G ~˜HG4 1H4 EF/ H EF'(9 /3* 'HD «2F» 1' '2 EF81 '3D'E (113Ì EÌ ©F/ H /H1FE'ÌÌ '2 EHB9Ì* EE*'2 2F /1 A1GF¯ '3D'EÌ FE'Ì'F EÌ 3'2/.

(G '9*B'/ FHÌ3F/¯'F 'ÌF ©*'( /1('1G «2F» /Ì/¯'G G'Ì E*A'H*Ì '8G'1 4/G '3* ¯'GÌ 'H 1' E8G1 GEG 94B G' 2Ì('ÌÌ G' H D7'A* G' /'F3*G 'F/ H 2E'FÌ 9'ED A*FG ¯1Ì H 3ÌG 1H2Ì 9FH'F ©1/G 'F/. (1.Ì HÌ 1' E9'HF 4Ì7'F H 1H-4 1' (12. (ÌF 'F3'F H -ÌH'F 4E1/G 'F/ H ¯1HGÌ 'H 1' (1*1 '2 A14*¯'F (G -3'( "H1/G 'F/. (1.Ì 'H 1' EH,H/Ì 69ÌA H B'(D *1-E /'F3*G 'F/ ,E9Ì 'H 1' 'E 'DA3'/ DB( /'/G 'F/!

GEÌF /Ì/¯'G G' 3(( 4/G ©G (1.H1/G'Ì E*A'H*Ì (' «2F» 1BE (.H1/. (' *'3A ('Ì/ ¯A* ©G F¯1¯'G G'Ì EFAÌ H :Ì1'F3'FÌ /1('1G 2F GEÌ4G /1 *'1Ì. :D(G /'4*G H ('9+ (G G/1 1A*F '3*9/'/G' H ,DH¯Ì1Ì '2 F(H: H .D'BÌ* 'H 4/G '3*.

*FG' '/Ì'F 1'3*ÌF 'DGÌ (G H̘G '3D'E (G '-Ì'Ì -BHB 2F GE* ¯E'4*F/ H A71* 'F3'FÌ H 'DGÌ 'H 1' (Ì/'1 3'.*F/. 2F,Ì1G'Ì '3'1* H (1/¯Ì 1' '2 /3* H ~'Ì "F (1/'4*G H '2 BÌ/ H (F/G'Ì ,'GDÌ* "2'/ ©1/G 'F/

*FG' '/Ì'F 1'3*ÌF 'DGÌ (G H̘G '3D'E (G '-Ì'Ì -BHB 2F GE* ¯E'4*F/ H A71* 'F3'FÌ H 'DGÌ 'H 1' (Ì/'1 3'.*F/. 2F,Ì1G'Ì '3'1* H (1/¯Ì 1' '2 /3* H ~'Ì "F (1/'4*G H '2 BÌ/ H (F/G'Ì ,'GDÌ* "2'/ ©1/G 'F/.

H'B9Ì* G' H -H'/+ *'1Ì.Ì FÌ2 4'G/ ¯HÌ'ÌÌ '3* ©G 2F /1 ':D( ,H'E9 '2 -BHB 'F3'FÌ .H/ E-1HE (H/G H /1 G1 951Ì (G FH9Ì E8DHE H'B9 4/G '3*. 2F ¯'G (G 4©D ©'D'ÌÌ /1 ,'E9G H 2F/¯Ì E1/'F FEH/ ~Ì/' ©1/G H ¯'G (' -6H1Ì (Ì -3'( /1 ,'E9G (' 4©3*F -1ÌE 9A'A H 2/H/F "21E (G 91H3© H'1G 'Ì /1 ,G* ,0( H *4/Ì/ *E'ÌD'* -ÌH'FÌ *(/ÌD 4/G Ì' (G 4©D E'©*Ì (1'Ì ,D( E4*1Ì H A1H4 ©'D' /1"E/G '3*.

2F '2 F¯'G '/Ì'F 'DGÌ (G H̘G '2 EF81 /ÌF E(ÌF '3D'E E8G1 5'AÌ H 5/'B* H EF(9 'Ì+'1 H ©1'E* H ©'FHF 9'7AG H EG1 H A/'©'1Ì E91AÌ 4/G '3* DÌ©F '¯1 '2 1'G (G /1 4H/ H GH3 G' 9B/G G' 4©3* G' H 'F*B'E G' /1 H,H/4 ¯D ©F/ -'61 '3* GEG 'ÌF A6'ÌD 1' 2Ì1 ~' ¯0'1/ H 71ÌB ,A'©'1Ì 1' /1 ~Ì4 ¯Ì1/.

'2 ,'F( /̯1 :'D( E1/G' H A12F/'F (G H3ÌDG GE31'F H E'/1'F E*9G/ H (' 41'A* (G BDG 9DE H /ÌF 59H/ ©1/F/ H -*Ì (G (1©* 'E3'© H -A'8* 2F '2 E'D H EF'D 4HG1 (G E'/Ì* H E9FHÌ* 13Ì/F/. 'E'E .EÌFÌ G' 4Ì. 'F5'1Ì G' 7('7('&Ì G' H FH'(: 1H2¯'1 (G ÌEF ./E'* 2F (G 914 '9D' 59H/ ©1/F/ H ¯1HGÌ FÌ2 (G 4©3* H 3BH7 ©4Ì/G 4/F/.

F81ÌG '3D'E /1('1G 2F 'E1H2G (' †'D4 G'ÌÌ 1H (G 1H '3* '2 3HÌÌ (' -BÌB* ~H4Ì E*-,1'F H '2 3HÌÌ /̯1 (' (HB H ©1F'Ì ,1Ì'F G'Ì AEÌFÌ3*Ì /1 951 -'61 EH',G '3*.

/3*H1G'Ì '3D'EÌ /1('1G 2F'F /1 -BÌB* ©E© (G '5D'- A1/ .'FH'/G H ,'E9G '3*. (' 'ÌF "EH2G G' GEG ',2'Ì ',*E'9 @ '9E '2 2F H E1/ @ (G AD'- H 13*¯'1Ì EÌ 13F/

E-1HEÌ* *'1Ì.Ì H *-EÌDÌ (1 ('FH'F H F'"¯'GÌ H 9/E '7D'9 5-Ì- (1.Ì '2 FH'F/Ì4'F :1( 2/G H 'F/Ì4G G'Ì 3F¯H'1G 7'D('FÌ '2 /Ì/¯'G '3D'E /1 EH1/ 2F'F G,HE ¯3*1/G *(DÌ:'*Ì /4EF /1 (G '(*0'D ©4'F/F 2F'F (G 9FH'F FÌEÌ '2 ~Ì©1G ,'E9G 'Ì,'( EÌ ©F/ (' ('24F'3Ì /1 -H2G E3'ÌD 2F'F †G1G H'B9Ì 2F '2 /Ì/¯'G '3D'E (G*1 H (Ì4*1 4F'3'ÌÌ 4H/ H (' 1HÌ©1/Ì '3D'EÌ ¯HG1 H,H/Ì 2F '2 -5'1 A©1Ì ,'GDÌ* B/ÌE H ,'GDÌ* ,/Ì/ 1G'ÌÌ Ì'(/. GE†F'F ©G '3D'E /1 951 8GH1 H *1HÌ, "EH2G G'Ì '3D'EÌ '3*9/'/G'Ì ('FH'F 1' 4©HA' 3'.* H GE¯'F 1' (G -1'3* '2 ©Ì'F 4.5Ì* 'ÌF EH,H/ 'DGÌ H A12'FG EH8A ©1/.

/3*H1G'Ì '3D'EÌ /1('1G 2F'F /1 -BÌB* ©E© (G '5D'- A1/ .'FH'/G H ,'E9G '3*. (' 'ÌF "EH2G G' GEG ',2'Ì ',*E'9 @ '9E '2 2F H E1/ @ (G AD'- H 13*¯'1Ì EÌ 13F/. '2 'ÌF 1H 9'DE'F H /'F4H1'F '2 EF81 419Ì H 'F3'FÌ .H/ 1' EH8A /Ì/F/ '2 -1ÌE 2F H .'FH'/G /A'9 ©FF/ '2 ,EDG "F 'F/Ì4H1'F 1G(1 ©(Ì1 'FBD'( '3D'EÌ -61* 'E'E .EÌFÌ(1G) (H/ ©G (' 3.F'F -©ÌE'FG H ',*G'/G'Ì ~HÌ' H E3*-©E '2 ABG H '1'ÌG /Ì/¯'G G'Ì E(*FÌ (1 '3D'E F'( E-E/Ì(5) /1 '-Ì'Ì 4.5Ì* 2F ©H4Ì/ H "F'F 1' (G 915G 3Ì'3* ',*E'9 A1GF¯ H E('12G 9DÌG 1˜ÌE ~GDHÌ ©4'F/ H FB4 2F'F 1' /1 ~Ì1H2Ì 'FBD'( *9ÌÌF ©FF/G H *-3ÌF (1'F¯Ì2 *DBÌ ©1/.

©*'( -'61 '2 9 A5D *4©ÌD 4/G '3* ©G '2 "F EÌ'F EÌ *H'F (G F¯1¯'G G'Ì *'1Ì.Ì H ,'GDÌ /1('1G 2F FB4 '3D'E /1 39'/* 2F 2F'F '3HG /1 '3D'E 2F /1 F8'E -BHBÌ H B6'&Ì '3D'E -BHB E*B'(D 2F H E1/ 2F /1 915G G'Ì ',*E'9Ì H 3Ì'3Ì 2F H /'F4 ~˜HGÌ 2F H -,'( FB4 2F /1 *-©ÌE .'FH'/G H *1(Ì* A12F/'F '4'1G ©1/.


*GÌG H *F8ÌE: ¯1HG ©*'( *(Ì'F - E-E/ (̯/DÌ