تبیان، دستیار زندگی
در شماره ششم این نوشتار گفته شد که مشهورترین نسخه قرآن (به خط عثمان طه) از نظر املاء و نگارش (رسم الخط) كاستی‌های فراوانی دارد، اگرچه رسم‌الخط قرآن توقیفی نیست، و الزامی به رسم الخط معینی نداریم اما اصلاح این اشکالات، ضرورت دارد زیرا این اشتباهات گاه معنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشتباهات قرآن عثمان طه (7)
عثمان طه

اشاره:

در شماره ششم این نوشتار گفته شد که مشهورترین نسخه قرآن (به خط عثمان طه) از نظر املاء و نگارش (رسم الخط) كاستی‌های فراوانی دارد، اگرچه رسم‌الخط قرآن توقیفی نیست، و الزامی به رسم الخط معینی نداریم اما اصلاح این اشکالات، ضرورت دارد زیرا این اشتباهات گاه معنی را تغییر می‌دهد و گاه قرائت را مشكل می‌سازد.

تا کنون چهار گروه از اشکالات مورد بررسی قرار گرفت.

1. رسم‌الخط‌هایی كه سبب تغییر معنا می‌شدند.

2. رسم‌الخط‌هایی كه سبب می‌شدند كلمات فاقد معنا گردند.

3. سبب دشواری فوق‌العاده در قرائت می‌شدند. 

4. رسم‌الخط‌هایی كه سبب اضافه حروف نابجا می شدند.

در مجال حاضر به نحوه نگارش و رسم‌الخط‌هایی خواهیم پرداخت که سبب حذف حروف لازم شده است:

این بخش، بر عكس بخش چهارم، بر خلاف قاعده بعضی از افعالی كه به واو جمع ختم شده است، «الف» بعد از آن نیامده، در حالی كه در موارد فراوان دیگر در همین نسخه، الف جمع در موارد مشابه ذكر شده است.

برای نمونه، كلمات:

بدون الف جمع آمده:

(بقره، آیه 61 و آل‌عمران، آیه 112)

(بقره، آیه 90)

که در هر دو مورد الف جمع حذف شده است.

و صحیح آن:با الف جمع است.

(حشر، آیه 9)

در اینجا نیز الف جمع مذكر حذف شده و صحیح آناست.

(یوسف، آیه 16)

(یوسف، آیه 18)(9 بار تكرار شده است). [1]

در تمام این موارد الف جمع بدون دلیل حذف شده است.

كه به صورت (سبأ، آیه 5) (با حذف الف جمع) آمده است و صحیح با الف جمع است. و عجب اینكه شبیه همین آیه بدون هیچ تفاوت در سوره حج، آیه 51 با الف جمع آمده است.

كه به صورت (فرقان، آیه 21) (بدون الف جمع) آمده است. و شگفت‌آور اینكه همین كلمه در سوره ذاریات، آیه 44 و اعراف آیات 77 و 166 با الف جمع آمده است.

(با الف جمع)

كه به صورت (بقره، آیه 226)

(بدون الف جمع) آمده است و صحیح با الف جمع است.

نمونه دیگر:

حذف حرف «یاء» كه بر اثر التقاء ساكنین، تنها در تلفظ حذف می شود ولی در كتابت معمولا نوشته می شود مانند:

در آیه (روم، آیه 53)

بدون دلیل یاء حذف شده است. در حالی كه شبیه همین آیه در سوره نمل، آیة 81 «یاء» در كتابت آمده است:

این تفاوت‌ها برای چیست؟

در آیه (یونس، آیه 103) یاء حذف شده است.

ولی در سوره انبیاء، آیه 88، یاء در كتابت آمده است در حالی كه هر دو عبارت شبیه هم است.

آیا نباید این نسخه اصلاح گردد؟!

در آیه(نساء، آیه 146) حرف یاء حذف شده است و اگر به خاطر التقاء ساكنین در كتابت حذف شده چرا در آیه 269 بقره آمده است:

4. دیگر از عجایب نسخه قرآن به خط عثمان طه واژه «ابراهیم» است كه در موارد زیادی یاء آن حذف شده و در موارد زیاد دیگری یاء آن ذكر شده است.

در سوره بقره، 15 بار تكرار شده و همگی بدون یاء می باشد «اِبْرَهِم» اما از سوره آل عمران به بعد، 54 بار تكرار شده و همه با یاء نوشته شده است «اِبْراهِیم».

چگونه می‌توان این تفاوت‌های بی‌دلیل را بر زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نسبت داد و یا اگر از اشتباهات ناسخین زمان‌های بعد است ـ كه هست ـ نباید آن را در نسخه‌های موجود حفظ كرد و به این اشتباهات رسم‌الخطی رسمیت بخشید.

5. همچنین حذف حرف یاء در كلمه «إیلافِهِم» در سوره قریش، كه در دو آیه پشت سر هم یك بار با یاء و بار دیگر بدون یاء، نوشته شده است.

به چه دلیل در دو آیه پشت سر هم در یكی یاء متصل آمده در دیگری حذف شده و به صورت مستقل و كوچك نوشته شده؟

6. در جمله «یمْحو» كه واو آن در تلفظ (هنگام التقاء ساكنین) حذف می‌شود ولی در كتابت باید نوشته شود، در بعضی از آیات در كتابت حذف شده مانند:(شوری، آیه 24).

ولی در سوره رعد، آیه 39، «واو» در كتابت آمده است:

ادامه دارد ...

اشتباهات قرآن عثمان طه 1

اشتباهات قرآن عثمان طه 2

اشتباهات قرآن عثمان طه 3

اشتباهات قرآن عثمان طه 4

اشتباهات قرآن عثمان طه 5

اشتباهات قرآن عثمان طه 6

نویسنده: علی حبیبی

فرآوری: شکوری_گروه دین و اندیشه تبیان


[1] . آل عمران، آیه 184؛ اعراف، آیه 116؛ یوسف، آیه 16 و 18؛ نور، آیه 11 و 13؛ فرقان، آیه 4؛ نمل، آیه 84؛ و حشر، آیه 10 .