تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دریای دیروز؛ نمکزار امروز

خشکی تدریجی دریاچه ارومیه، شورترین دریای ایران و دومین دریاچه شور دنیا را تبدیل به نمکزاری کرده است که می توانید روی آن قدم بزنید، موتورسواری کنید و جانوران مرده را تماشا کنید... ارومیه تا خشکی کامل، فاصله زیادی ندارد...

 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...
 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...
 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...
 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...
 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...
 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...
 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...
 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...
 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...
 • وقتی ارومیه بخشکد...
  وقتی ارومیه بخشکد...


گروه گردشگری تبیان

عکس ها: مهر