تبیان، دستیار زندگی
دین و مذهب در کشورهای خاورمیانه امری جدایی ناپذیر است. جدایی کلیسا و دولت در کشورهای غربی و جوامع مسیحی در اسلام جایی ندارد؛
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

-©HE*Ì H'-/ /1 .'H1EÌ'FG

-©he* h'-/ /1 .'h1eì'fg

(1F'1/ DH&Ì3 /1 ©*'( ,/Ì/4 (G EH6H9 ,F¯ 'Ì1'F H 91'B '4'1G EÌ ©F/ H EÌ FHÌ3/ 'Ì1'F H 91'B (' H,H/ ,F¯Ì 7HD'FÌ '2 ,EDG ©4H1G'ÌÌ (G 4E'1 EÌ 1HF/ ©G /'1'Ì 1Ì4G G'Ì 9EÌB A1GF¯Ì /ÌFÌ G3*F/ H /1 FG'Ì* GEÌF 1Ì4G G'Ì '3D'EÌ /1 ©4H1G'Ì .'H1EÌ'FG -©HE* H'-/Ì 1' *4©ÌD .H'G/ /'/.

(G ¯2'14 .(1"FD'ÌF  4'Ì/ GEG ©3'FÌ ©G /1('1G (1.H1/ Ì' ,F¯ *E/F G' 4FÌ/G ('4F/ Ì' /1('1G "F /1 1H2F'EG G' H .(1¯2'1Ì G' E7'D(Ì .H'F/G ('4F/  GE¯Ì (/HF /1F¯Ì F'E «3'EH&D G'F*ÌF¯*HF» '3*1'*˜Ì3* H F81ÌG ~1/'2 E-'A8G ©'1 H 71A/'1 '-2'( ,EGH1Ì .H'G "E1Ì©' 1' (G Ì'/ (Ì'H1F/. HDÌ -BÌB* 'ÌF '3* ©G 3©G 'ÌF H'˜G H '57D'- 1' (1'Ì 'HDÌF ('1 «(1F'1/ DH&Ì3» /'F4EF/ .'H14F'3 H '3*'/ /'F4¯'G ~1ÌF3*HF "E1Ì©' 61( ©1/G '3* 'E' G'F*ÌF*¯HF '5D 'ÌF F81ÌG ©G ©'ED'K E+(* H (1 '3'3 "ÌF/G 'Ì 'EÌ/H'1©FF/G ~'ÌG 1Ì2Ì 4/G (H/ 1' (G 7H1 EFAÌ /1 F81 ,G'FÌ'F F4'F /'/ H '9*B'/ .H/ 1' 'ÌF¯HFG (Ì'F ©1/ ©G /1 "ÌF/G *E/F G' H '/Ì'F E.*DA F'†'1 (G /1¯Ì1Ì (' Ì©/̯1 G3*F/ /1 5H1*Ì ©G DH&Ì3 ©G '2 HÌ (G 9FH'F (G*1ÌF '3D'E 4F'3 :1( Ì'/ EÌ ©FF/ F81Ì /̯1 /'1/.

'Ì1'F H 91'B (' H,H/ ,F¯Ì 7HD'FÌ '2 ,EDG ©4H1G'ÌÌ (G 4E'1 EÌ 1HF/ ©G /'1'Ì 1Ì4G G'Ì 9EÌB A1GF¯Ì /ÌFÌ G3*F/ ©G /1 FG'Ì* GEÌF 1Ì4G G'Ì '3D'EÌ /1 ©4H1G'Ì .'H1EÌ'FG -©HE* H'-/Ì 1' *4©ÌD .H'G/ /'/

DH&Ì3 94 3'DG ©G Ì©Ì '2 †G1G G'Ì (1,3*G :1(Ì /1 E.'DA* (' -EDG F8'EÌ "E1Ì©' (G 91'B H '4:'D 'ÌF ©4H1 (H/ /1 'HDÌF 3A14 (G *1©ÌG /1 3'D 1950 ©G "F 1' 3A1Ì (G /FÌ'Ì E3DE'F'F .7'( EÌ ©F/ FH4*G G' H F81'* B(DÌ .H/ /1('1G '3D'E H E3DEÌF 1' (G 7H1 ©DÌ 1/ H '2 E3DE'F'F 901.H'GÌ EÌ ©F/.

HB*Ì /1 3A1 (G *1©ÌG EÌ (ÌF/ ©G †¯HFG E1/E /H1'F ~3 '2 'E~1'7H1Ì 9+E'FÌ *' †G 'F/'2G /1 ©F'1 -A8 3F* G' H "/'( E0G(Ì .H/ (' /FÌ'Ì ,/Ì/ H 2F/¯Ì E/1F "EÌ.*G H GE'GF¯ 4/G 'F/  F81ÌG 'Ì 1' ©G 3'DG' B(D /1('1G E3DE'F'F H /FÌ'Ì '3D'E H (G .5H5 /1('1G E3DE'F'F *1©ÌG E71- ©1/G (H/ /1 ©*'( ,/Ì/4 1/ EÌ ©F/.

HÌ 3'DG' B(D '2 'F*4'1 ©*'( ,/Ì/4 (' 9FH'F «B/1* H 'ÌE'F: /ÌF H 3Ì'3* /1 .'H1EÌ'FG» ¯A*G (H/ ©4H1G'Ì '3D'EÌ *FG' (' ~0Ì14 -©HE*Ì 3©HD'1 E+D FH9 F8'E "*'*H1© /1 *1©ÌG EÌ *H'FF/ (G /FÌ'Ì E*E/F H E/1F 'E1H2Ì H'1/ 4HF/ HDÌ /1 'ÌF ©*'( F81 .H/ 1' *:ÌÌ1 EÌ /G/ H EÌ FHÌ3/:

"/ÌF H E0G( /1 ©4H1G'Ì .'H1EÌ'FG 'E1Ì ,/'ÌÌ F'~0Ì1 '3*. ,/'ÌÌ ©DÌ3' H /HD* /1 ©4H1G'Ì :1(Ì H ,H'E9 E3Ì-Ì /1 '3D'E ,'ÌÌ F/'1/ 1H-ÌG E3DE'F'F (' '5HD H 9B'Ì/ /ÌFÌ .H/ ¯1G .H1/G '3* H /HD* G' FEÌ *H'FF/ .H/ 1' ,/' '2 E1/E H /ÌF "FG' '9D'E ©FF/ H -*Ì Ì©Ì '2 9'ED'F '5DÌ *1H1 'FH1 3'/'*  1&Ì3 ,EGH1 E51  3'24 H E/'1' (' 1˜ÌE '31'&ÌD 1' 'F¯Ì2G '5DÌ .H/ '9D'E F©1/ H /1 9H6 '9*B'/ /'4* ©G A19HF 2E'FG 1' (G B*D 13'F/G '3* H ©4*F ©'A1 H 3*E¯1 2E'FG 1(7Ì (G (H/F Ì' F(H/F 1˜ÌEÌ E+D '31'&ÌD F/'1/."

DH&Ì3 '9*B'/ .H/ 1' 'ÌF¯HFG (Ì'F EÌ ©F/ ©G ©4H1G'Ì '3D'EÌ /1 3'DG'Ì '.Ì1 (G *9'/D .H(Ì /1 *B3ÌE B/1* 3Ì'3Ì - E0G(Ì .H/ 13Ì/G 'F/. "FG' FH9Ì /EH©1'3Ì /1 ©4H1G'Ì4'F /'1F/ ©G B1'1/'/Ì H (' 16'Ì* 71AÌF /HD* H ED* (1B1'1 4/G '3* H /1 'ÌF EÌ'F /ÌF FB4 '3*-©'E H F8'1* (ÌF /HD* H ED* '3* H *'1Ì. ©4H1G'Ì '3D'EÌ †FÌF F4'F EÌ /G/ ©G 1˜ÌE G'ÌÌ E+D "(9+" *FG' 9B'Ì/ A'4Ì3*Ì /'1F/ ©G Ğ '1*('7Ì (G E*F H 1Ì4G G'Ì E0G(Ì E1/E F/'1/ H E9EHD'K E-©HE (G AF' G3*F/.

/1 EH6H9 (1.H1/ *E/F G' FHÌ3F/G (G E*HF /ÌF '3D'E '4'1G EÌ ©F/ ©G 'BH'E H '/Ì'F /̯1 1' *-3ÌF ©1/G '3* ©G /1 Ğ ,'ÌÌ '2 ©*'( B1"F H /̯1 ©*'(G'Ì '3D'EÌ E1/E 1' (G ©4*F H *1H1Ì3E /9H* FEÌ ©F/. /1 'ÌF (ÌF (G EH6H9 ,F¯ 'Ì1'F H 91'B '4'1G EÌ ©F/ H /1 F*Ì,G ¯Ì1Ì .H/ EÌ FHÌ3/ 'Ì1'F H 91'B (' H,H/ ,F¯Ì 7HD'FÌ '2 ,EDG ©4H1G'ÌÌ (G 4E'1 EÌ 1HF/ ©G /'1'Ì 1Ì4G G'Ì 9EÌB A1GF¯Ì /ÌFÌ G3*F/ ©G /1 FG'Ì* GEÌF 1Ì4G G'Ì '3D'EÌ /1 ©4H1G'Ì .'H1EÌ'FG -©HE* H'-/Ì 1' *4©ÌD .H'G/ /'/.


¯1HG ©*'( *(Ì'F - E-E/ (̯/DÌ