تبیان، دستیار زندگی
اما بسامد طبیعی تار به چه عواملی بستگی دارد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محاسبه بسامد امواج ایستاده در تار

اما بسامد طبیعی تار به چه عواملی بستگی دارد؟

برای پاسخ به این پرسش باید نگاه دقیقی به حالت ‌های مختلف پدیده تشدید در تار بیاندازیم. به عنوان مثال به شكل زیر توجّه كنید.

در اینجا تار متناظر با كمترین بسامد تشدید خود به نوسان درآمده ‌است. آنچه كه از شكل تار برمی ‌آید این است كه در این جا فقط نصف طولِ‌ موج تار ملاحظه می ‌شود یعنی طول تار نصف طولِ ‌موج است:

محاسبه بسامد امواج ایستاده در تار

اصطلاحاً به بسامدی كه باعث به ‌وجود آمدن این حالت در تار شده، بسامد پایه گفته می ‌شود. سایر بسامد‌های تشدید تار مضرب صحیحی از این بسامد است كه به آن ها بسامد هماهنگ گفته می ‌شود. به طریق مشابه گاهی به بسامد پایه بسامد هماهنگ اوّل نیز می ‌گویند.

به تصویر زیر توجّه كنید. در این حالت طول تار معادل طولِ ‌موج است. در این جا بسامدی كه تار به ارتعاش درآمده دو برابر بسامد پایه می‌ باشد كه به آن بسامد هماهنگ دوّم نیز می ‌گویند.

محاسبه بسامد امواج ایستاده در تار

به تصویر زیر توجّه كنید. در این حالت طول تار معادل سه نیم موج یا به‌عبارتی محاسبه بسامد امواج ایستاده در تارطولِ ‌موج است در این جا تار با بسامدی معادل سه برابر بسامد پایه به ارتعاش درآمده ‌است.

محاسبه بسامد امواج ایستاده در تار

از مقایسه طول تار و طولِ ‌موج ‌های مختلف چه رابطه ‌ای قابل استنتاج است؟

می ‌توان نتیجه گرفت كه طول تار مضرب صحیحی از نصف طولِ ‌موج می ‌باشد.

محاسبه بسامد امواج ایستاده در تار

عدد صحیح n متناظر هماهنگ ‌های مختلف است، n=1 برای هماهنگ اوّل،n=2 برای هماهنگ دوّم و …. با حل رابطه فوق براحتی طولِ ‌موج قابل محاسبه است.

محاسبه بسامد امواج ایستاده در تار

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

در بالا طولِ ‌موج هماهنگ های مختلف به دست آمد. برای محاسبه بسامد متناظر هر حالت از رابطه محاسبه بسامد امواج ایستاده در تاركمك می ‌گیریم و خواهیم داشت:

محاسبه بسامد امواج ایستاده در تار

محاسبه بسامد امواج ایستاده در تار

در این جا F1  برابر محاسبه بسامد امواج ایستاده در تارفرض شده كه به آن بسامد پایه می ‌گویند. سایر بسامد‌های تشدید مضرب صحیحی از بسامد پایه هستند.

ازآنجاكه موج ایستاده بر اثر تداخل دو موج در حال حركت در دو سوی مخالف حاصل می ‌شود بنابراین مفهوم سرعت موج همچنان با معنی است و با كشش تار Ft و جرم واحد طول تارمحاسبه بسامد امواج ایستاده در تار  رابطه دارد. به‌ طوری ‌كه داریم:

محاسبه بسامد امواج ایستاده در تار

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی