تبیان، دستیار زندگی
محلولی که با عمل رقیق کردن و یا افزایش یک محلول اسیدی و یا قلیایی، در مقابل تغییرات PH مقاومت می کند را بافر می نامند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بافرها

بافرها

مقدمه ای بر انواع بافرها:

محلولی که با عمل رقیق کردن و یا افزایش یک محلول اسیدی و یا قلیایی، در مقابل تغییرات PH مقاومت می کند را بافر می نامند.

انواع بافرها (بافرهای ساده):

بافرها

بافرهای ساده به سه روش متفاوت دسته بندی می شوند:

1- نمک های اسید ضعیف و باز ضعیف

مثال: آمونیوم استات CH3COONH4 - ، آمونیوم سیانید NH4CN -

2- پروتئین ها و آمینواسیدها

3- مخلوطی از نمک اسید و نمک طبیعی تشکیل شده از اسید چند ظرفیتی

مثال: Na2HPO4  و  Na3PO4

انواع بافرها (بافرهای ترکیبی):

بافرها

بافرهای ترکیبی به دو گروه بافرهای اسیدی و بافرهای بازی طبقه بندی می شوند:

بافر اسیدی: محلولی از اسید ضعیف و نمک آن در مقابل باز قوی

مثال: H2CO3 + Na2CO3 ، CH3COONa + CH3COOH

بافر بازی: محلولی از باز ضعیف و نمک آن در مقابل اسید قوی

مثال: NH4OH + NH4NO3  و  NH4OH +NH4Cl

جهت یادگیری بیشتر آزمایش زیر را انجام دهید.

دستورالعمل:

بافرها

بافر اسیدی که در این جا استیک اسید و نمک آن در مقابل باز قوی ای مثل NaOH می باشد. در محلول بافری هم یون های استیک اسید و هم یون های سدیم استات حضور دارند با این تفاوت که استیک اسید به طور ناچیز یونیزه می شود در حالی که سدیم استات به طور کامل یونیزه می گردد.

بافرها

با کلیک بر روی " +Add strong Acid,H " ، افزودن یک اسید قوی را به محلول مورد بررسی قرار می دهیم.

بافرها

زمانی که یک اسید اضافه می شود، +H از اسید با یون های استات موجود در محلول ترکیب می شود و اسید ضعیف استیک اسید را تشکیل می دهد. بنابراین تغییری در PH صورت نمی گیرد.

بافرها

سپس با کلیک بر روی " -Add strong Base ،OH " ، افزودن یک باز قوی را به محلول بررسی می کنیم.

بافرها

زمانی که یک باز اضافه می شود، -OH از باز با استیک اسید موجود در محلول ترکیب می شود و یون های استات و آب را تشکیل می دهد که به دنبال این امر، باز هم تغییری در PH صورت نمی گیرد.

بافرها

در کل PH بافرهای اسیدی زیر 7 قرار دارد و در واقع این PH را می توان با استفاده از معادله ی هندرسون بدست آورد:

بافرها

که در این جا منظور از Ka ، قدرت اسیدی و یا ثابت تفکیک اسید می باشد و منظور از [ -A ] غلظت نمک اسید و یا باز مزدوج  و [ HA ] غلظت اسید است.

نکته :

معادله ی هندرسون به صورت زیر بدست می آید :

بافرها

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان

تهیه و تنظیم: طیبه موسیوند