تبیان، دستیار زندگی
بانوان سنگنورد ایران نخستین بار با تركیب‎ كامل‎ در مسابقات‎ قهرمانی‎ آسـیـا شركت‎ خواهند كرد. شانزده‎ ملی‎‎ پوش‎ ایرانی برای‎ شركت‎ در ایـن‎ دوره‎‎ از بـازیهـــا كـــه از بیست‎ و هفتم‎‎ تا سی‎ و یكـم شهــریــور در كـرمـان‎ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بانوان‎ ایرانی‎ در سنگنوردی‎ آسیا


بانوان سنگنورد ایران نخستین بار با تركیب‎ كامل‎ در مسابقات‎ قهرمانی‎ آسـیـا شركت‎ خواهند كرد.

شانزده‎ ملی‎‎ پوش‎ ایرانی برای‎ شركت‎ در ایـن‎ دوره‎‎ از بـازیهـــا كـــه از بیست‎ و هفتم‎‎ تا سی‎ و یكـم شهــریــور در كـرمـان‎ برگزار مـی‎ شـود , تـاكنـون‎ در اردوهــای‎ متمـركـز بــه‎‎ تمــرینــات‎ آمــاده سـازی‎ پرداخت‎ه‎ اند.