تبیان، دستیار زندگی
حتمالات قوت بگیرد كاظمیان غایب بزرگ پرسپولیس مقابل شموشك تابلوى تعویض كه بالا رفت، كنار زمین را نگاه كرد. باید مى آمد بیرون. سرش را انداخت پایین و بدون اینكه به كسى نگاه كند از جریان بازى خارج شد. كفش ها و ساق بندهایش را درآو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهاجم اخراجى دیروز به تمرین نیامد تا احتمالات قوت بگیرد

كاظمیان غایب بزرگ پرسپولیس مقابل شموشك


تابلوى تعویض كه بالا رفت، كنار زمین را نگاه كرد. باید مى آمد بیرون. سرش را انداخت پایین و بدون اینكه به كسى نگاه كند از جریان بازى خارج شد. كفش ها و ساق بندهایش را درآورد و كوبید زمین. بهروز رهبرى فرد رفت سراغش اما مى خواست تنها باشد. رفت كنار زمین و تا آخر بازى همان جا دراز كشید، غافل از اینكه سلطان تمام حركاتش را زیرنظر گرفته. درست چند دقیقه بعد از تمام شدن بازى بود كه استیلى پیغام ویژه اى برایش آورد:«على آقا گفته فعلاً سرتمرین نیایى. بیا ولى لباس عوض نكن.»

همین طور هاج و واج مانده بود. نمى دانست دلیل این تنبیه سنگین آن هم بعد از یك بازى دوستانه چه چیزى مى تواند باشد:«نمى دانم یكدفعه چه شد. مى گویند به خاطر پرت كردن سابق بندها ناراحتى به وجود آمده ولى این فقط یك سوءتفاهم بود. پاهاى من تاول زده بود. به زور كفش پوشیدم. وقتى آمدم بیرون، مى خواستم زودتر از شر كفش و درد پایم راحت شوم كه گویا حركت ام بد برداشت شده.»

بعد از این مسأله محمود خوردبین با كاظمیان تماس گرفت و او كامل توضیح داد كه كارش چه دلیلى داشته. سرپرست پرسپولیس هم از جواد خواست به كارگران بیاید تا ببینند چه كارى مى شود كرد اما این اتفاق نیفتاد. كاظمیان دیروز حتى به كارگران نرفت تا طبق دستور پروین، با لباس شخصى كار هم تیمى هایش را تماشا كند. پروین دیروز در واكنش به غیبت كاظمیان به اطرافیانش گفت:«خودم گفتم نیاید. دو سه روز خانه استراحت كند. ببینیم چه مى شود.»

این در شرایطى است كه فاصله زیادى تا بازى شموشك باقى نمانده و اگر این روند ادامه داشته باشد جاى شماره 9 در تركیب پرسپولیس خالى خواهد بود. كاظمیان پیش از این هم مشكل مشابهى داشت. فرضیه نارضایتى او از شرایط مالى پرسپولیس تا جایى پیش رفت كه گروهى مصدومیت او را قبل از بازى با فجر در اعتراض به این مشكل عنوان كردند اما این موضوع خیلى زود توسط پروین و پزشكان معالج او تكذیب شد. هنوز شرایط قطعى كاظمیان مشخص نشده، البته بعید نیست كه او امروز یا فردا مورد بخشش پروین قرار بگیرد ولى غیبت او مقابل شموشك هم جاى تعجب چندانى نخواهد داشت. او باید بداند كه پرت كردن یك ساق بند آن هم مقابل چشمان على پروین چه عواقب سنگینى مى تواند داشته باشد.