تبیان، دستیار زندگی
اگر چه موج ایستاده بر اثر تداخل دو موج تابیده و بازتابیده به وجود آمده است اما از دیدگاهی دیگر موج ایستاده از مصادیق لرزش اجسام در حالت تشدید می باشد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امواج ایستاده عرضی در بسامدهای مختلف

در یك بسامد مشخص محل ‌های گره و شكم ثابت هستند. البته امواج ایستاده می ‌تواند در بیش از یك بسامد به ‌وجود آید.

امواج ایستاده عرضی در بسامدهای مختلف

كمترین بسامد لرزش طناب كه می ‌تواند باعث به ‌وجود آمدن موج ایستاده شود در شكل زیر نشان داده شده ‌است.

امواج ایستاده عرضی در بسامدهای مختلفامواج ایستاده عرضی در بسامدهای مختلف

امواج ایستاده عرضی در بسامدهای مختلف

در تصویر زیر بسامد لرزش طناب دو برابر حالت بالا است.

امواج ایستاده عرضی در بسامدهای مختلفامواج ایستاده عرضی در بسامدهای مختلف

در تصویر زیر بسامد لرزش طناب سه برابر حالت اول است.

امواج ایستاده عرضی در بسامدهای مختلف

بسامد‌هایی كه بر اثر آن امواج ایستاده ایجاد می ‌شود به عنوان بسامد طبیعی یا بسامد تشدید نامیده می‌ شوند. در حقیقت شكل‌ های مختلف امواج ایستاده بر اثر بسامد طبیعی (تشدید) مختلف در طول طناب به ‌وجود می ‌آید.

اگر چه موج ایستاده بر اثر تداخل دو موج تابیده و بازتابیده به ‌وجود آمده ‌است، اما از دیدگاهی دیگر موج ایستاده از مصادیق لرزش اجسام در حالت تشدید می ‌باشد و از همان قوانین و نكاتی كه در مورد تشدید گفتیم پیروی می ‌كند. با این تفاوت كه در فنر یا آونگ فقط یك بسامد تشدید وجود دارد، اما در طناب بسامد تشدید بیشتری می ‌تواند وجود داشته باشد كه مقدار آن ضریب صحیحی از كمترین بسامد تشدید است.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی