تبیان، دستیار زندگی
اگر تَپی در فنر اوّل ایجاد شود در هنگام رسیدن تَپ به فنر معمولی چه روی می‌دهد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عبور موج از محیطی به محیط دیگر ٢

فرض كنید فنری بلند و سخت به فنر بلند و معمولی دیگری وصل شود.

اگر تَپی در فنر اوّل ایجاد شود در هنگام رسیدن تَپ به فنر معمولی چه روی می ‌دهد؟ برای بررسی این وضعّیت به فیلم زیر توجّه كنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

عبور موج از محیطی به محیط دیگر ٢ 

آیا در رابطه با تَپ بازتابیده متوجّه نكته جالبی شدید؟

در مدل ‌سازی زیر این آرایش از فنرها و تَپ به ‌وجود آمده در فنر اوّل را می ‌بینید، به دقت به عبور تَپ توجّه كنید.

عبور موج از محیطی به محیط دیگر ٢

در فیلم و مدل سازی فوق، نكته جالبی را در حین عبور موج از حد فاصل دو فنر مشاهده نمودید، كه غیرقابل پیش بینی بود. ما این وضعّیت را نمی ‌توانیم با دانسته ‌های قبلی ‌مان ربط دهیم. در اینجا برخلاف موارد قبلی، قسمتی از تَپ كه بازتاب می‌ كند مستقیم است.

پس به طور خلاصه،

وقتی تَپی در طول یك فنر به طرف محل اتصال با فنر دوّم فرستاده می ‌شود هرگاه فنر دوّم بسیار سخت ‌تر از اوّلی باشد همه تَپ به طور وارونه بازتابیده می ‌شود.

عبور موج از محیطی به محیط دیگر ٢

وقتی فنر نرمتری جایگزین فنر دوّم شوند، تَپ بازتابیده كوچك شده و مشاهده می ‌شود كه تَپ عبور كرده بزرگ و بزرگتر در آن طرف محل اتصال به حركت ادامه می ‌دهد.

عبور موج از محیطی به محیط دیگر ٢

وقتی فنر دوّم درست به همان اندازه و جنس فنر اوّل باشد، تَپ بازتابی وجود ندارد و تَپ اصلی كاملاً عبور می ‌كند.

عبور موج از محیطی به محیط دیگر ٢

اگر فنر دوّم باز هم نرمتر شود، دوباره بازتاب در محیط اوّل ایجاد می ‌شود ولی این بار تَپ بازتابیده مستقیم است. هر چه فنر دوّم نرمتر باشد تَپ بازتابیده بزرگتر خواهد شد.

عبور موج از محیطی به محیط دیگر ٢

وقتی فنر دوّم قابل چشم پوشی باشد، تَپ بازتابیده تقریباً به همان اندازه تَپ فرستاده شده ‌است.

عبور موج از محیطی به محیط دیگر ٢

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

عبور موج از محیطی به محیط دیگر ٢ 

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی