تبیان، دستیار زندگی
ثبات و اطمینان هایش او را در زنجیر کشیده اند، او یک برده است، او آزادی را کنار گذاشته است. فقط کسی آزاد است که ریسک کند و خود را به خطر بیندازد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باید خطر کنیم!!!!

 ممنوع

خندیدن: این خطر وجود دارد که دیوانه به نظر برسیم؛

گریه کردن: این خطر وجود دارد که احساساتی جلوه کنیم؛

در طلب جست وجوی دیگران بودن: با این کار خود را درگیر می کنیم؛

آشکار کردن احساسات: این خطر وجود دارد که باطن حقیقی خود را نمایان سازیم؛

مطرح کردن ایده ها و رویاهایمان در مقابل جمع: این خطر وجود دارد که آنها را از دست بدهیم؛

دوست داشتن: این خطر وجود دارد که در مقابل دوست مان نداشته باشند؛

امیدوار بودن: این خطر وجود دارد که ناامید شویم،

تلاش کردن: این خطر وجود دارد که شکست بخوریم؛

با همه اینها باید خطر کنیم، چون خطر نکردن خیلی خطرناک است.

او می تواند از درد و رنج و ناراحتی به دور بماند، ولی نمی تواند معنای واقعی احساسات، آغاز دوباره، تعالی و عشق و زندگی را درک کند.

ثبات و اطمینان هایش او را در زنجیر کشیده اند، او یک برده است، او آزادی را کنار گذاشته است. فقط کسی آزاد است که ریسک کند و خود را به خطر بیندازد...


بخش امور کاربران سایت تبیان - ارسالی yaran52

آیا ماهی ها می خندند؟

اگر کسی رو دوست داری؟

از زندگی چه آموخته اید؟

8 راز زندگی انشتین

ساعتی سه محور

اسکرین سیور معروف آمریکا