تبیان، دستیار زندگی
موج انرژی را از یك محل به محل دیگر منتقل می كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی در موج

موج انرژی را از یك محل به محل دیگر منتقل می ‌كند. در هنگام عبور موج از محیط، انرژی از ذرّه‌ای به ذرّه‌ای دیگر (به صورت انرژی لرزشی) منتقل می ‌شود.

انرژی در موج

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

برای موج سینوسی به بسامدf، ذرّات محیط نیز بر اثر عبور موج حركت سینوسی خواهند داشت. اكنون درصدد آن هستیم كه انرژی مكانیكی ذرّات محیط را به ‌دست آوریم.

با رجوع به حركت نوسانی جرم m متصّل به فنر K كه با دامنه نوسان می ‌كند درمی ‌یابیم كه انرژی مكانیكی ذرّه m در تمامی لحظات برابر انرژی در موجمی ‌باشد و این موضوع هم برای موج طولی و هم برای موج عرضی صادق است.

انرژی در موج

این رابطه انرژی در موجاگرچه برای جرم متصّل به فنر به ‌دست آمده بود اما مشتمل بر یك نكته مهم كلی است:

 "انرژی انتقال یافته توسط موج با مربع دامنه نوسان متناسب است. "

به فیلم انتقال انرژی در امواج طولی، عرضی و پیچشی توجه كنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی