تبیان، دستیار زندگی
موج با چه سرعتی به پیش می رود و چه رابطه ای بین طولِ موج، دامنه، بسامد و سرعت موج وجود دارد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرعت موج

موج با چه سرعتی به پیش می‌رود و چه رابطه‌ای بین طولِ‌موج، دامنه، بسامد و سرعت موج وجود دارد؟

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کنید.

شكل زیر به ما كمك می‌كند كه راحت ‌تر به سوال بالا پاسخ دهیم.

فرض كنید كه در ایستگاه قطار هستید و یك قطار با سرعت ثابت V از جلوی شما عبور كند. در ضمن قطار از یكسری واگن به طول سرعت موجتشكیل شده باشد و زمان عبور هر واگن از مقابل شما T باشد. سرعت قطار چه رابطه‌ای با سرعت موجو T خواهد داشت؟

سرعت موج

بدیهی است سرعت قطار برابر مسافت طی شده بر زمان یا به‌عبارتی برابر سرعت موجخواهد بود.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

رابطه مشابه‌ ای برای موج و كمّیّت ‌های مربوط به آن یعنی T,V,سرعت موجوجود دارد. ازآن جاكه بسامد با دوره‌تناوب رابطه عكس دارد (f = 1 / T)  بنابراین سرعت موج از رابطه زیر نیز به‌دست می‌آید:

سرعت موج

رابطه فوق هم برای موج عرضی و هم موج طولی صادق است.

برای مشاهده فیلم  روی شكل زیر کلیک کنید.

در مدل‌سازی زیر رابطه بین طولِ‌موج سرعت موجو بسامد (f) و سرعت موج (V) خلاصه شده است. روی هر یك از آن ها تقه بزنید رابطه آن با دو كمیت دیگر به‌دست می‌آید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی