تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صابون؛ 150 سال بعد...

از روزگاری که پای صابون های برگردان به گرمابه های قدیمی باز شد، تا امروز بیشتر از 150 سال می گذرد. صابون های بدون اسیدی که دنبه گوسفند و سود سوز آور، اصلی ترین ترکیباتشان بودند و مراغه، رودبار، تهران و تبریز بهترین تولید کنندگانشان.با این حال، نسل صابون های سنتی ایرانی هم این روزها در حال انقراض است و با تولید و ورود صابون های خوش عطر و رنگ امروزی، نفس کارخانه های صابون سازی سنتی، به شماره افتاده است.

 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران
 • صابون سازی سنتی در ایران
  صابون سازی سنتی در ایران


گروه گردشگری تبیان- رستم زاد

عکس ها: ایرنا