تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولد در ساحل

برای تماشای جوجه های تازه از تخم بیرون آمده پرندگان مهاجر، باید تا  پارك ملی دیر نخیلو در جزیره ام الگرم بوشهر سفر کنید تا بتوانید ساحل نمداری را ببنید که جا به جا با تخم های ریز سفید و جوجه های تازه از تخم درآمده پر شده اند. دریا، اولین صحنه ای است که در چشمان تازه باز شده این جوجه های مهاجر می نشیند!

 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
 • تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر
  تخم گذاری پرندگان مهاجر در پارك ملی دیر نخیلو- بوشهر


گروه گردشگری تبیان- رستم زاد

عکس ها: ایسنا