تبیان، دستیار زندگی
در زیر نمودار حركت هماهنگ ساده از دیدگاه جابجایی، سرعت و شتاب بررسی می شود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی نمودار جابجایی، سرعت و شتاب نوسان فنر

در زیر نمودار حركت هماهنگ ساده  از دیدگاه جابجایی، سرعت و شتاب بررسی می‌شود.

جابجایی

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

سرعت

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم  روی شكل زیر کلیک کنید.

شتاب

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی