تبیان، دستیار زندگی
تصویر حركتِ یكنواختِ دایروی بر روی یك محور به عنوان حركتِ هماهنگِ ساده شناخته می شود ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حركتِ نوسانی با فاز اولیه

همان طور كه قبلاً بیان شد تصویر حركتِ یكنواختِ دایروی روی یك محور به عنوان حركتِ هماهنگِ ساده شناخته می شود و معادله مكان - زمان آن بدین صورت قابل بیان است.

حركتِ نوسانی با فاز اولیه

در این حركت نوسانی فرض بر این است كه در لحظه صفر موقعیت نوسان‌گر A است. در لحظه t=0

    x = A cos 0 = A 

امّا در حالت كلی ممكن است نوسان‌گر در لحظه t=0 در حداكثر دامنه خود نباشد و داشته باشیم :

 x=A , t=0  

در این شرایط دیگر معادله نوسان به صورت نخواهد بود. برای توصیف چنین حركتی از معادله  حركتِ نوسانی با فاز اولیهاستفاده می‌كنیم كه به‌  ، فاز اوّلیه حركت می‌گویند.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر  کلیک کنید.

بدیهی است مقدار حركتِ نوسانی با فاز اولیه از رابطه زیر قابل محاسبه است.

حركتِ نوسانی با فاز اولیه

در این جا بد نیست با مفهوم اختلاف فاز آشنا شویم.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم  روی شكل زیر کلیک کنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی