تبیان، دستیار زندگی
به حركتِ یكنواختِ دایروی یك توپ فكر كنید. موقعیت سایه این توپ بر روی پرده به چه چیزهایی بستگی دارد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جابه‌جایی

به حركتِ یكنواختِ دایروی یك توپ فكر كنید. موقعیت سایه این توپ روی پرده به چه چیزهایی بستگی دارد؟

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

شكل زیر حركت دایروی توپ (به شعاع A) را به نمایش می‌گذارد. در این شكل جابه‌جایی سایه نسبت به میانه پرده با  xنشان داده شده‌است. توپ در لحظه  t=0 در موقعیت x= +A قرار دارد و پس از گذشت زمان t به‌اندازة زاویه جابه‌جاییحركت می‌كند.

جابه‌جایی

ازآن جا كه حركت توپ یكنواخت است بنابراین با سرعتِ‌زاویه‌ایجابه‌جایی(بر حسبrad/s)حركت می‌كند و در نتیجه زاویهجابه‌جایی (بر حسبrad) را می‌توان به عنوان تابعی از زمان به‌دست آورد:

جابه‌جایی

جابه‌جایی سایه برابر تصویر شعاع A بر روی محور افقی (x) است. بنابراین داریم:

جابه‌جایی

شكل زیر نمودار تابع  را نشان می‌دهد.

جابه‌جایی

با گذشت زمان، سایه توپ بین مقادیر x =+A و x =-A (كه متناظر با مقادیر 1+ و 1- تابع كسینوس است) نوسان می‌كند.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی