تبیان، دستیار زندگی
مدت تیزر ساعت طبقه شبكه برنامه تاریخ روز 21 ثانیه 14:00 114 یك قبل از خبر 14:00 1/6/84 سه‌شنبه 15  // 21:00 219 دو قبل از فیلم سینمایی 1/6/84 سه‌شنبه 24  // 22:30 317 سه قبل از طنز ارث بابام 1/6/84 سه‌شنبه 24&nbsp...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه پخش تیزرهای تبیان از شبكه های سیما ( 2 )

مدت تیزر

ساعت

طبقه

شبكه

برنامه

تاریخ

روز

21 ثانیه

14:00

114

یك

قبل از خبر 14:00

1/6/84

سه‌شنبه

15  //

21:00

219

دو

قبل از فیلم سینمایی

1/6/84

سه‌شنبه

24  //

22:30

317

سه

قبل از طنز ارث بابام

1/6/84

سه‌شنبه

24  //

17:00

511

پنج

قبل از به خانه بر می‌گردیم

1/6/84

سه‌شنبه

15  //

22:00

116

یك

قبل از سریال فصل زرد

2/6/84

چهارشنبه

15  //

20:30

216

دو

قبل از خبر 20:30

2/6/84

چهارشنبه

24  //

17:30

308

سه

قبل از كوله پشتی

2/6/84

چهارشنبه

21  //

13:30

513

پنج

قبل از سینمای كودك

2/6/84

چهارشنبه

21  //

19:30

211

دو

قبل از خبر علمی و فرهنگی

3/6/84

پنجشنبه

15  //

22:30

317

سه

قبل از طنز ارث بابام

3/6/84

پنجشنبه

50  //

22:30

402

چهار

قبل از دانایی و دینداری

3/6/84

پنجشنبه

24  //

12:00

111

یك

قبل از سیمای خانواده

3/6/84

پنجشنبه

21  //

9:00

106

یك

دیدار در وقت اضافه

4/6/84

جمعه

24  //

22:00

214

دو

قبل از صندلی داغ

4/6/84

جمعه

21  //

15:00

305

سه

گزارش ورزشی

4/6/84

جمعه

15  //

19:00

520

پنج

قبل از سریال ایرانی

4/6/84

جمعه

24  //

14:45

112

یك

قبل از تكرار ژاندارك

5/6/84

شنبه

21  //

17:30

308

سه

قبل از كوله پشتی

5/6/84

شنبه

15  //

21:00

322

سه

قبل از ریحانه

5/6/84

شنبه

24  //

19:00

513

پنج

قبل از مظنونین

5/6/84

شنبه

21  //

19:45

313

سه

قبل از خبر ورزشی

6/6/84

یكشنبه

24  //

23:00

313

سه

قبل از مهتاب

6/6/84

یكشنبه

24  //

17:00

511

پنج

قبل از به خانه برمی‌گردیم

6/6/84

یكشنبه

21  //

14:45

112

یك

قبل از تكرار مزرعه كوچك

6/6/84

یكشنبه

24  //

17:30

308

سه

قبل از كوله پشتی

7/6/84

دوشنبه

15  //

19:00

514

پنج

قبل از كبری 11

7/6/84

دوشنبه

21  //

21:00

117

یك

قبل از خبر 21:00

7/6/84

دوشنبه

24  //

21:00

212

دو

قبل از شوالیه سیاه

7/6/84

دوشنبه

21 ثانیه

19:30

211

دو

قبل از خبر علمی فرهنگی

8/6/84

سه‌شنبه

24  //

15:00

305

سه

قبل از گزارش ورزشی

8/6/84

سه‌شنبه

21  //

12:00

111

یك

قبل از سیمای خانواده

8/6/84

سه‌شنبه

15  //

22:00

116

یك

قبل از فصل زرد

9/6/84

چهارشنبه

15  //

20:30

216

دو

قبل از خبر 20:30

9/6/84

چهارشنبه