تبیان، دستیار زندگی
چه مهارت هایی منجر به بروز رفتارهای مختلف می شود؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه هایی برای مدیریت بر خویشتن
راه هایی برای مدیریت بر خویشتن

هیچ فهرست قاطع و مشخص از مهارت های زندگی وجود ندارد؛ از این رو فهرست زیر هم تنها شامل آن دسته از مهارت های روان شناسانه و بین فردی است که عموماً مهم تلقی می شوند. حاصل کلام این که، کنش میان مهارت های مختلف چیزی است که منجر به بروز رفتارهای قوی می شود، به ویژه در جاهایی که این نگرش توسط سایر عوامل راهبردی از قبیل رسانه ها، سیاست گذاری ها و خدمات بهداشتی تقویت می گردد.

اکنون مهارت ها:

مهارت های ارتباطی بین فردی

- ارتباط کلامی و غیر کلامی

-گوش دادن فعال

- ابراز احساسات نسبت به طرف مقابل، دادن باز خورد (مثبت) و دریافت باز خورد

مهارت های گفت و گو / گریز از گفت و گو

-گفت و گو و مدیریت کردن اختلافات-

-مهارت های جسارت و اعتماد به نفس

- مهارت های عدم پذیرش طرف مقابل

مهارت همکاری و کار تیمی

- حرمت نهادن به مشارکت با دیگران و سلیقه های متفاوت آنان

- ارزیابی توانمندی های خود در همکاری با گروه

مهارت های طرفداری و حمایت

- مهارت های تأثیر گذاری و ترغیب دیگری

- مهارت های تشکیلاتی و برانگیزاننده

- مهارت های تصمیم گیری و تفکر نقّادانه

مهارت های تصمیم گیری / مهارت های حل مسئله

- مهارت های گردآوری اطلاعات

- ارزیابی پی آمدهای تصمیمات فعلی برای خود و دیگران

- اتخاذ راه حل های مختلف و جایگزین برای حل یک مسئله

- مهارت های تجزیه و تحلیل، با در نظر گرفتن تأثیر ارزش ها و نگرش های خود و دیگران بر انگیزش افراد

مهارت های تفکر خلاق

راه هایی برای مدیریت بر خویشتن

- مهارت تجزیه و تحلیل تأثیرات گروه هم سنخ و رسانه

- مهارت تجزیه و تحلیل نگرش ها، ارزش ها، هنجارها و عقاید اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن ها

- مهارت تعیین و تشخیص اطلاعات مربوطه و منابع اطلاعاتی

مهارت های تطبیق و مدیریت بر خویش

- مهارت هایی برای افزایش کانون کنترل درونی

- مهارت های ایجاد عزت نفس / اعتماد به نفس

- مهارت های خود آگاهی، شامل آگاهی از امور صحیح، عوامل تأثیرگذار، ارزش ها، دیدگاه ها، ضعف ها و قوت ها

- مهارت های هدف گذاری

- مهارت های خود ارزیابی / خود ارزش یابی / خود را دیدن.

مهارت های مدیریت عواطف و احساسات

- مهار کردن خشم و عصبانیت

- مواجهه با اندوه و نگرانی

- مهارت های سازگار کردن خود در مواجهه با خسارت، از دست دادن چیزها، مورد سوء استفاده قرار گرفتن و وارد آمدن آسیب های جسمی

مهارت های مدیریت استرس

- مدیریت زمان

- تفکر مثبت

- فنون کسب آرامش و بردبار بودن

از منابع یونیسف / ترجمه: حبیب یوسف زاده

مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم: شکوفه باصری