تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان بیشتر بپرسند بهتر است یا بیشتر پاسخ دهند؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقویت روحیه ی پرسشگری در دانش آموزان
تقویت روحیه ی پرسشگری در دانش آموزان

اشاره

در کودکان پرسش کردن آغاز تفکر و آگاهی است. بسیاری از صاحب نظران تعلیم و تربیت عقیده دارند، پرسش خوب و درست، نصف پاسخ است. برخی نیز معتقدند، پایه و اساس هر اکتشافی، یک پرسش اساسی و بنیادی است. با توجه به اهمیت و ضرورت پرسش در فرایند یاددهی و یادگیری، اینک درباره ی تقویت روحیه ی پرسشگری در دانش آموزان رهنمودهایی ارائه می دهیم.

تعریف پرسشگری

پرسشگری از جمله مهارت های مؤثری است که راه به پاسخ و یقین می برد و نهادینه کردن این رسم نکو، به معنای دست گیری مخاطبان برای رسیدن به سر منزل مقصود در جاده ی تعلیم و تربیت است.

هم سؤال از علم خیزد هم جواب،        همچو خار و گل که از خاک است و آب

به راستی اگر ما بتوانیم فرزندانمان را به مهارت پرسشگری مجهز کنیم و به آن ها بیاموزیم که طرح پرسش، کلید دست یابی به پاسخ های بزرگ است، راه پر پیچ و خم آموختن را برایشان هموار کرده ایم. زیرا داشتن پرسش، به واقع مجهز کردن ایشان به چراغی است که با آن می توانند کوره راه های نادانستن را آسوده تر در نوردند. پرسش چراغی است در دست دانش آموزان برای عبور از کوچه های تاریک نادانی تا رسیدن به صبح روشن دانایی. این اعتبار تا بدان جا رسیده است که منزلت آدمیان را به پرسش هایی می دانند که در دل و دیده اش موج می زند، نه فقط پاسخ هایی که در ذهن دارد! بنابراین، این حکمت مشهوركه «علاج دانایی پرسش است»، جای بسی تأمل دارد. واژه ی «علاج» در حکمت فوق به معنای راه چاره است. بدین مفهوم که چاره ی دانایی، پرسش کردن است. بنابراین باید «پرسید» تا به کامروایی «دانستن» رسید.

راه کارهای ایجاد روحیه ی پرسشگری در دانش آموزان
تقویت روحیه ی پرسشگری در دانش آموزان

1. تغییر نگرش کلی نظام آموزش و پرورش با رویکردی نو و مطلوب

2. ایجاد تغییرات کلیدی و مرتبط با نیازها در کتاب های درسی

3. تقویت مهارت استنباط و تجزیه و تحلیل در راستای تقویت روحیه ی نقد و پرسشگری

4. تقویت مهارت تفسیر اطلاعات

5. پرورش مهارت مشاهده

6. شرکت دادن دانش آموزان در بحث های کلاسی

7. گسترش روحیه ی کار گروهی

8. عملیاتی کردن تلاش ها و شیوه های آموزشی دانایی محور به جای حافظه محور

9. ایجاد تحولی بنیادین به منظور ترویج و تحکیم جنبش نرم افزاری و...

مجله رشد –نویسنده: الله نظر یعقوبی

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: شكوفه باصری