تبیان، دستیار زندگی
اینجا ایران است؛ سمنان- 30 کیلومتر مانده به شاهرود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سُر خوردن برخاک کویر

صبح، چشم که باز می کنید، زندگی روی روال است. چهار دیواری خانه تان پا برجا... خنکای کولر به راه است. آب از شیر می آید؛ زلال و تمیز... دست به کلیدها که می زنید، خانه چراغانی می شود. بساط بازی کودکانتان به راه است. آب و نانتان به راه...

اما کمی آن طرف تر از مرزهای شهر شما، زنان و مردانی هستند صبح و شبشان روی خاک سست کویر می گذرد؛ زیر طاق پارچه ای چادرها...  آب سنگین را از چاه می کشند؛ نانشان را از سر تنور... تپه های خاکی کویر، سرسره کودکانشان است و چرا دادن گوسفندان، گرگم به هوای هر روزشان... اینجا ایران است؛ سمنان- 30 کیلومتر مانده به شاهرود... و این ها عشایر کویر نشین مرزهای ما هستند که سبک دشوار و سرزنده زندگیشان را هر روز در کویر دوره می کنند.

 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • عشایر کویری، آب را از چاه می کشند... نه به زلالی و شیرینی آب شهر...
  عشایر کویری، آب را از چاه می کشند... نه به زلالی و شیرینی آب شهر...
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • سُر خوردن روی خاک سست کویر
  سُر خوردن روی خاک سست کویر
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • خورشید، چراغ خانه های کویری است؛ تند و سوزان و تابنده
  خورشید، چراغ خانه های کویری است؛ تند و سوزان و تابنده
 • عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
  عشایر کویر نشین در 30 کیلومتری شاهرود
 • تپه ها، سرسره های کودکان کویرند
  تپه ها، سرسره های کودکان کویرند


گروه گردشگری تبیان- رستم زاد

عکس ها: ایسنا