تبیان، دستیار زندگی
هیچ کس نباید از کرم و رحمت خدا نا امید شود خداوند کریمتر از آن است که دعای کسی را نشوند ما حتی اگر به اندازه فرعون هم گناهکار باشیم نباید مأیوس شویم چون خدای ما ارحم الرحمین است خداوند دعای فرعون را هم مستجاب میکند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دعای فرعون هم اجابت میشود

آثار و فوائد دعا،مناجات ،استغفار

در زمان فرعون رود نیل فرو نشست ، مردم مصر پیش او آمده تقاضا نمودند كه آب رود را به جریان اندازد. فرعون گفت من از شما راضى نیستم . رفتند مرتبه دوم آمده درخواست كردند باز همان جواب را داد. در مرتبه سوم نیز به همان جواب آنها را برگردانید. چهارمین بار گفتند. فرعون! حیوانات ما مى میرد و زراعتهایمان خشك مى شود اگر رود را به جریان نیندازى خداى دیگرى انتخاب مى كنیم .

فرعون گفت همه در بیابان جمع شوید، خودش نیز با آنها بیرون شد ولى در محلى كه نه آنها او را مى دیدند و نه صدایش را مى شنیدند صورت بر روى خاک گذارده با انگشت شهادت اشاره نمود شروع به درخواست و دعا مى كرد. مى گفت پروردگارا مانند بنده اى خوار و ذلیل كه بسوى آقاى خود بیاید در پیشگاه تو آمده ام . مى دانم كسى جز تو قدرت ندارد رود نیل را به جریان آورد به لطف و كرم خویش آن را به جریان انداز.

رود نیل به طورى جارى شد كه پیش از آن سابقه نداشت . فرعون به مصریان گفت من رود را جارى كردم و به این وضع در آوردم . همه به سجده افتاده مراسم پرستش را تجدید نمودند. جبرئیل به صورت مردى پیش فرعون آمد، گفت پادشاها بنده اى دارم كه او را بر سایر بندگان خود امتیاز داده ام اختیار آنها را به او سپرده كلید خزائن و اموالم در دست اوست ولى آن بنده با من دشمنى مى كند. كسى را كه من دوست دارم با او دشمن است . هر كه را من نمى خواهم با او دوستى مى نماید. كیفر چنین بنده اى چیست ؟

فرعون گفت بسیار بنده ناپسند و بدى است اگر در اختیار من باشد او را در دریا غرق مى كنم . گفت اگر باید چنین شود تقاضا دارم قضاوت خود را برایم بنویسد. فرعون نوشت سزاى بنده اى كه با آقاى خود مخالفت كند، دوستانش را دشمن بدارد و با دشمنانش دوست باشد فقط غرق نمودن در دریا است ، به دست او داد. جبرئیل گفت خوب است این نامه را با مهر خود امضاء كنید. فرعون نوشته را گرفت و امضاء كرد. آنروز كه خداوند اراده كرد فرعون و فرعونیان را غرق نماید، جبرئیل همان نامه را به دستش داده گفت اینک قضاوتى كه درباره خود كردى انجام مى شود باید غرق شوى. 1

منبع : آگاه شویم (14) - دعا و توسل چرا؟  مولف: حسن امیدوار

محمدی_گروه دین و اندیشه تبیان


1- علل الشرایع جلد اول چاپ قم ، ص 55.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.