تبیان، دستیار زندگی
مرکز آمار امریکا، پیش بینی کرده که جمعیت امریکا در صد سال آینده، دو برابر خواهد شد. اما به نظر سایر متخصصان، در طول صد سال آینده، جمعیت 400 درصد افزایش خواهد یافت. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرشماری جمعیت

جمعیت امریکا چقدر است؟

حساب کنید:

مرکز آمار امریکا، پیش بینی کرده که جمعیت امریکا در صد سال آینده، دو برابر خواهد شد. اما به نظر سایر متخصصان، در طول صد سال آینده، جمعیت 400 درصد افزایش خواهد یافت. نمودار زیر، کدام یک از این پیش بینی ها را تایید می کند؟

جمعیت امریکا چقدر است؟

راهنمایی:

اگر جمعیت سال 2000 دو برابر شود، در سال 2100 جمعیت چه تعدادی خواهد شد؟

اطلاعات را اغلب به صورت نمودار نمایش می دهند. سیاست مداران، تجار، مدیران شهری و مقامات دولتی با مطالعه و تفسیر نمودار های پیش بینی کننده رشد جمعیت، برای مدارس برنامه ریزی می کنند و بودجه مناسب را برای حمل و نقل و برنامه های سلامتی و بهداشت مردم تخصیص می دهند.

پاسخ:

بر اساس برآورد پایین، جمعیت امریکا تا سال 2100 دو برابر نخواهد شد. بر مبنای برآورد متوسط و بالا، این جمعیت بیش از دو برابر خواهد گشت. ولی هیچ یک از برآورد ها، افزایش 400 درصدی را نشان نمی دهند.

شروع کنید:

برآورد جمعیت امریکا در سال 2000 چقدر بود؟ دو برابر شدن آن به چه معنی است؟ صد در صد افزایش یعنی چه؟ 200 درصد افزایش یعنی چه؟

راه حل:

برآورد جمعیت امریکا در سال 2000 حدود 275 میلیون نفر بود. دقت کنید که اگر جمعیت، صد در صد افزایش یابد یعنی دو برابر شده است، به عبارت دیگر به 550 میلیون نفر خواهند رسید.

افزایش 400 درصدی به معنی این است که به جمعیت سال 2000، چهار برابر آن افزوده شود.

000’000’375’1 = 000’000’275 × 5 = ( 000’000’275×4 ) + 000’000’275

اگر عدد مربوط به جمعیت پیش بینی شده برای سال 2100 را با دو برابر جمعیت سال 2000 مقایسه کنیم، آشکار می شود که برآورد پایین، تنها برآوردی است که در آن جمعیت دو برابر نخواهد شد. هیچ یک از برآوردهای موجود در نمودار، افزایش 400 درصدی را تایید نمی کنند.

جمعیت امریکا چقدر است؟

تحقیق کنید:

- با مراجعه به اطلس ها، سال نامه یا سایت های اینترنتی، درباره جمعیت استان خود تحقیق کنید. آیا در طی یک صد سال گذشته، این جمعیت دو برابر شده است؟

- با مراجعه به روزنامه ها یا مجلات، درصدهای بزرگ تر از 100% را پیدا کنید. این مقادیر در چه مواردی استفاده شده اند و چه مفهومی دارند؟

- تحقیق کنید در سرشماری اخیر ( 1385 )، مأموران سرشماری چه سؤالاتی را از خانواده ها می پرسیدند.

مسائل اضافی:

جمعیت امریکا چقدر است؟

1- جمعیت امریکا در طی 200 سال اخیر، چندین بار دو برابر شده است. نمودار زیر درباره مقدار زمانی که طول می کشد تا جمعیت دو برابر گردد، چه اطلاعاتی را بیان می کند؟

جمعیت امریکا چقدر است؟

2- آیا 500% افزایش یک عدد را می توان با ضرب آن عدد در 5 به دست آورد؟

3- بنابر اظهار نظر مرکز آمار امریکا در سرشماری سال 1990در یکی از بخش های ایالت مریلند، از هر 30 نفر یک نفر مورد شمارش قرار نگرفته است. اگر جمعیت گزارش شده 665071 نفر باشد، جمعیت واقعی را پیش بینی کنید؟

فکر کنید:

- چرا تفاوت بین برآوردهای پایین، متوسط و بالا در سال 2000 بسیار کم و در سال 2100 بسیار زیاد است.

- چه عواملی در رشد جمعیت ایران در صد سال آینده، تاثیر خواهد گذاشت؟

- چه عواملی در رشد جمعیت جهان موثر است؟ آیا این عوامل با عوامل رشد جمعیت ایران مشابه اند؟

- بر اساس نمودار، برآورد پایین جمعیت، کاهشی را در جمعیت امریکا بین سال های 2050 و 2100 نشان می دهد. علت این کاهش چه می تواند باشد؟

آیا می دانید:

- اولین سرشماری در امریکا در سال 1790 برگزار شد. کلانترهای هر منطقه، از خانه ها بازدید کرده و نام سرپرست خانواده و تعداد افراد آن خانوار را سؤال می کردند. جمعیت گزارش شده 9/3 میلیون نفر بود.

- در اواخر سال 1990، ایالت هایی که سریع ترین رشد جمعیت را داشتند در جنوب و غرب امریکا متمرکز بودند.

- بر مبنای قانون اساسی امریکا، هر ده سال یک بار باید یک سرشماری انجام گیرد. از نظر قراردادی این کار در سال هایی که به رقم صفر منتهی می شود، انجام می گیرد.

- هر دو سال یک بار، مرکز آمار امریکا، در نواحی خاصی نمونه گیری انجام می دهد. هدف از این نمونه گیری ها، بررسی مسائلی مانند حمل و نقل، خانه و مسکن برای تعیین روند جاری است.

- نتایج سرشماری در هر کشور، تعیین کننده تعداد نمایندگان مجلس آن کشور می باشد.

- تهران، دومین شهر پر جمعیت در خاورمیانه پس از قاهره است.

- اولین سرشماری در ایران در سال 1335 برگزار شد که جمعیت ایران 19 میلیون نفر گزارش شد. در دومین سرشماری در سال 1345، جمعیت به 3/25 میلیون نفر رسید. در سال 1365 پنجاه درصد جمعیت ایران زیر 15سال و 45 درصد بین 59 - 15 سال بودند. در این سال جمعیت ایران 48 میلیون نفر گزارش شد. جمعیت تهران در سال 1335، 5/1 میلیون نفر، در 1345، 7/2 میلیون نفر و در 1365 به بیش از 6 میلیون نفر رسید.

پاسخ به مسائل اضافی:

1- فاصله زمانی سال هایی که جمعیت دو برابر می شود، رو به کاهش است.

2- خیر.

3- تقریبا 688004

مترجم: منصوره فروزان

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تنظیم: طیبه موسیوند