تبیان، دستیار زندگی
وقتی الكترون در ناحیه ای به نوسان درآید امواج رادیویی تولید می گردد. تفاوت امواج رادیویی در بسامد (یا طول موج) آن می باشد و این امر باعث تفاوت در كاربرد این نوع امواج می گردد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی امواج رادیویی

به اشكال زیر به دقت توجه كنید. چه وجه اشتراكی از لحاظ انرژی بین این وسایل وجود دارد؟

انرژی امواج رادیویی
انرژی امواج رادیویی انرژی امواج رادیویی

در تمامی وسایل فوقامواج الكترومغناطیسی (رادیویی) به نحوی وجود دارد.

وقتی الكترون در ناحیه‏ای به نوسان درآید امواج رادیویی تولید می ‏گردد. تفاوت امواج رادیویی در بسامد (یا طول موج) آن می‏ باشد و این امر باعث تفاوت در كاربرد این نوع امواج می‏ گردد.

در مدل سازی زیر بوسیله موشواره فركانس را تغییر دهید.(برای این منظور موشواره را بر روی ناحیه مشكی رنگ برده، در حالی كه كلید موشواره را فشرده ‏اید، موشواره را حركت دهید.)

در عبارت های جبری مقدارفركانس، طول موج و انرژی متناظر امواج رادیویی درج گردیده است.

به دقت به تناظر فركانس و انرژی قابل حمل توسط موج دقت كنید.

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

به شكل زیرتوجه  کنید. آیا می ‏توانید طرز كار رادار را بیان کنید؟

انرژی امواج رادیویی

در اجاق ماكروویو چه نوع تبدیل انرژی روی می‏ دهد؟ برای پاسخ به این سوال اینجا را کلیک کنید و  به فیلم  توجه کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی