تبیان، دستیار زندگی
آژانس بین المللى انرژى اتمى با اجماع قطع نامه سه كشور اروپایى علیه ایران را به تصویب رساند كه طى آن نسبت به ازسرگیرى فعالیت هاى هسته اى ایران در تاسیسات فرآورى اورانیوم ابراز نگرانى جدى شده است. این قطع نامه همچنین خواست تا ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

متن كامل قطعنامه شوراى حكام علیه ایران


آژانس بین المللى انرژى اتمى با اجماع قطع نامه سه كشور اروپایى علیه ایران را به تصویب رساند كه طى آن نسبت به ازسرگیرى فعالیت هاى هسته اى ایران در تاسیسات فرآورى اورانیوم ابراز نگرانى جدى شده است. این قطع نامه همچنین خواست تا «تعلیق كامل تمامى فعالیت هاى مربوط به غنى سازى» را كه «داوطلبانه و غیرالزام آور از نظر حقوقى» بوده است، مجدداً برقرار كند. در این قطع نامه همچنین از محمد البرادعى مدیركل آژانس بین المللى انرژى اتمى خواسته شده است تا « گزارشى جامع از اجراى توافق هاى پادمانى در ایران تحت معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى و این قطعنامه را تا سوم سپتامبر 2005» به اعضاى شوراى حكام ارائه كند. متن كامل این قطع نامه به شرح ذیل می باشد:

قطعنامه مصوبه یازدهم اوت 2005 شوراى حكام

(a) با یادآورى قطعنامه هاى مصوب شورا در تاریخ 29 نوامبر 2004 ، 18 سپتامبر 2004، 18 ژوئن 2004، 13 مارس 2004 ، 26 نوامبر 2003 و 12 سپتامبر 2003 و بیانیه شورا در 19 ژوئن 2003

(b ) با یادآورى این كه در قطعنامه مصوبه 18 سپتامبر 2004 شورا ضرورى دانست براى افزایش اعتماد ایران فوراً تمامى فعالیت هاى مربوط به غنى سازى از جمله تولید مواد خوراك از طریق آزمایش و یا تولید در UCF را به حال تعلیق درآورد،

(c) با یادآورى این كه در قطعنامه مصوبه 29 نوامبر 2004 شورا با علاقه از توافق میان ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس با حمایت نماینده عالى اتحادیه اروپا كه در 15 نوامبر 2004 منتشر شد یاد كرد،

(d) مجدداً تاكید مى كند كه همان گونه كه در قطعنامه مصوب 29 نوامبر 2004 تاكید شد، تحقق كامل و پایدار تعلیق كه از سوى ایران در 14 نوامبر به عنوان اقدام داوطلبانه اضافى غیرالزام آور از نظر حقوقى و براى اعتمادسازى به مدیركل اعلام شد، براى پاسخگویى به مسائل باقى مانده ضرورى است،

(e) خاطرنشان مى كند مسایل باقى مانده مربوط به برنامه هسته اى ایران هنوز حل و فصل نشده است و آژانس هنوز در موقعیتى نیست كه نتیجه گیرى كند هیچ مواد یا فعالیت هسته اى اعلام نشده اى در ایران وجود ندارد،

(f) با یادآورى مجدد ارزیابى مدیركل مبنى بر این كه تمامى مواد هسته اى اعلام شده در ایران مورد بررسى قرار گرفته اند و این مواد به سوى فعالیت هاى ممنوعه منحرف نشده اند،

(g) با به رسمیت شناختن حقوق كشورها براى تولید و استفاده كاربردى از انرژى هسته اى براى اهداف صلح آمیز از جمله تولید انرژى برق، هماهنگ با الزاماتشان تحت معاهده، با در نظر گرفتن نیاز كشورهاى در حال توسعه،

(h) با تاكید بر لزوم پادمان هاى اجرایى براى جلوگیرى از به كارگیرى مواد هسته اى جهت اهداف ممنوعه بر خلاف توافقات الزام آور از نظر حقوقى و با تاكید بر اهمیت حیاتى پادمان هاى قابل اجرا براى تسهیل همكارى در زمینه انرژى هسته اى،

1- با ابراز نگرانى جدى نسبت به اطلاعیه یك اوت 2005 به آژانس بین المللى انرژى اتمى مبنى بر اینكه ایران تصمیم گرفته است فعالیت هاى فرآورى اورانیوم در تاسیسات فرآورى اورانیوم اصفهان را از سر بگیرد كه در گزارش مدیركل در آن آمده است كه در هشت اوت ایران كیك زرد اورانیوم را در اولین بخش خط تولید این تاسیسات وارد كرد و در گزارش مدیركل مبنى بر این كه در تاریخ یى اوت ایران مهر و موم خطوط تولید و UF4 در این تاسیسات را رفع كرد؛

2- با ابراز تاكید بر اهمیت جبران موقعیتى كه از رویدادهاى گزارش شده به وسیله مدیر كل ناشى شده است و همچنین اجازه براى مذاكرات بیشتر در رابطه با این موقعیت؛

3- با درخواست از ایران براى برقرارى مجدد تعلیق كامل تمامى فعالیت هاى مربوط به غنى سازى از جمله تولید مواد خوراك، از جمله از طریق آزمایش ها یا تولید در تاسیسات فرآورى اورانیوم بر همان مبناى داوطلبانه و غیرالزام آور از نظر حقوقى كه در قطعنامه هاى پیشین شورا درخواست شده است، و اعطاى اجازه به مدیركل براى نصب مجدد مهروموم هایى كه از این تاسیسات برداشته شده است؛

4- از مدیركل درخواست مى شود به نظارت نزدیك موقعیت ادامه دهد و هرگونه اقدامات دیگر را به صورت مناسب به شورا اطلاع دهد؛

5- از مدیركل درخواست مى شود گزارشى جامع از اجراى توافق هاى پادمانى در ایران تحت معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى و این قطعنامه را تا سوم سپتامبر 2005 ارائه كند؛

6- تصمیم پیگیرى این مسئله همچنان به قوت خود باقى است.»

منبع : خبرگزاری ایسنا

روابط عمومی تبیان