تبیان، دستیار زندگی
جسمی كه روی یك سطح افقی بدون اصطكاك می لغزد دارای سرعت ثابت بوده و انرژی جنبشی آن ثابت می ماند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كار و تغییر انرژی جنبشی

جسمی كه روی یك سطح افقی بدون اصطكاك می لغزد دارای سرعت ثابت بوده و انرژی جنبشی آن ثابت می ماند. اما:

اگر یك نیروی برآیند در جهت حركت به جسم وارد شود، انرژی جنبشی جسم افزایش می یابد. اگر یك نیروی خالص در جهت خلاف حركت به جسم وارد شود، آنگاه انرژی جنبشی جسم كاهش می یابد.

در این حالت اگر نیرو (F) در فاصله زمانی (t) و در طول مسافت (d) به جسم وارد شود آنگاه كار این نیرو باعث تغییر انرژی گشته و داریم:

كار و تغییر انرژی جنبشی

(اگر نیرو هم جهت حركت باشد) 

W=F . d=K2-K1

كار و تغییر انرژی جنبشی

(اگر نیرو مخالف حركت باشد)

W=-F . d=K2-K1

البته در مواقعی كه نیرو مخالف حركت است ما نیرو را همانند اصطكاك می دانیم و در چنین حالتی كاهش انرژی جنبشی خواهیم داشت.

البته هر قدر سرعت اولیه بیشتر باشد مسافت لازم برای توقف بیشتر خواهد بود .در مدل سازی زیر انرژی جنبشی با(K)،انرژی پتاتسیل گرانشی با (U)، كار با (W) و انرژی كل ماشین با (E)نشان داده شده است.

كار و تغییر انرژی جنبشی

به مدل سازی زیر توجه كنید. در این مدل سازی سه جرم (masses)  و سه نیرو (forces) در  اندازه‌های مختلف در اختیار شما می باشد، شما می توانید توسط نیروها، جسم ها را به حركت درآورید. درضمن شما می توانید میزان اصطكاك friction (ضریب اصطكاك) جسم با زمین را نیز تعیین كنید. (سعی کنید ضریب اصطکاک را با موشواره تغییر دهید.)

حال چند آزمایش انجام دهید.

جرم كوچك و نیروی متوسط را انتخاب كنید و ضریب اصطكاك را روی ٢/٠ تنظیم كنید حال كلید شروع را بزنید. حركت جسم چگونه است؟ سرعت جسم چگونه تغییر می كند؟ ضریب اصطكاك را روی ٠٥/٠ تنظیم كنید. و مجدداً روی كلید شروع تقه بزنید. سرعت جسم چقدر است؟ به نظر شما جسم چه موقع متوقف می شود؟

ضریب اصطكاك را روی صفر تنظیم كنید؟ زمان توقف جسم چه تغییری می كند؟ زیاد می‌شود یا كم؟

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را باز کنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی