تبیان، دستیار زندگی
انرژی جنبشی ماشین به چه چیز بستگی دارد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محاسبه انرژی جنبشی

انرژی جنبشی ماشین به چه چیز بستگی دارد؟

محاسبه انرژی جنبشی

١- جرم جسم ، جسم بزرگتر انرژی جنبشی بیشتری نسبت به جسم سبكتر دارد. (با فرض مساوی بودن سرعت)

محاسبه انرژی جنبشی

2- سرعت جسم ، جسمی كه سریعتر حركت می كند انرژی جنبشی بیشتری دارد. (با فرض مساوی بودن جرم)

انرژی جنبشی جسم از رابطه زیر بدست می آید.

محاسبه انرژی جنبشی

علت٢/١ در رابطه فوق این است كه مقدار انرژی جنبشی با مقدار سایر انرژی ها انطباق داشته باشد.

در ضمن توجه داشته باشید كه انرژی با توان ٢ سرعت رابطه دارد، این بدان معنی است كه اگر سرعت ٣ برابر شود آنگاه انرژی جنبشی آن ٩ برابر خواهد شد.

اگر جرم جسم دو برابر شود انرژی جنبشی آن چند برابرمی شود؟

واحد انرژی جنبشی همانند سایر انرژی ها ژول می باشد. در زیر مقدار حدودی انرژی جنبشی برای دو حالت مختلف بیان شده است.

یك كتاب معمولی كه از ارتفاع ١٠سانتیمتری سقوط می كند تقریباً با انرژی جنبشی حدود یك ژول به زمین برخورد می كند.یك قهرمان دو وقتی به خط پایان می رسد ، حدود ٥٠٠٠ ژول انرژی جنبشی دارد.


محاسبه انرژی جنبشی

گلوله تفنگی به جرم ٢٠ گرم دارای سرعت ٥٠٠ متر بر ثانیه است انرژی جنبشی آن چقدر است؟

محاسبه انرژی جنبشی


محاسبه انرژی جنبشی

جسمی با سرعت چهار متربر ثانیه دارای ٢٠ ژول انرژی جنبشی است. اگر سرعت جسم  دو متر بر ثانیه شود، انرژی جنبشی آن چقدر خواهد شد؟

از آنجا كه سرعت نصف شده است لذا انرژی جنبشی آن ٤/١ خواهد شد. پس انرژی آن یک چهارم بیست ژول می باشد،  لذا انرژی آن در نهایت ٥ ژول خواهد شد.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی