تبیان، دستیار زندگی
حال كه با رنگ های مختلف آشنا شدید. بهتر است دقیقتر نور را مورد بررسی قرار دهیم ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

‏رنگ

‏‏  به تصویر زیر نگاه كنید.

رنگ

این تصویر از تعداد بی شماری نقطه مختلف تشكیل شده است. هر یك از این نقاط ، در ‏رنگ نور و شدت تابش آن می تواند با نقاط دیگر متفاوت باشد. مثلا نقطه ‏A‏ ، نور به ‏رنگ نارنجی منتشر می كند ولی رنگ نور منتشر شده از نقطه ‏B‏ زرد است ( بعدا می ‏آموزید كه ‏تفاوت رنگ، مربوط به تفاوت طول موج یا تفاوت  ‏بسامد نور منتشر شده ‏است).‏

‏ شدت نور منشر شده از نقطه ‏C‏ خیلی كم است. از نقاط ‏D‏ و ‏E‏ یك نوع رنگ سبز ( با ‏طول موج های ‏مشابه ) منتشر می شود ولی شدت تابش نور از نقطه ‏D‏ یا روشنایی آن، ‏بیشتر از شدت تابش نور از نقطه ‏E‏ ‏است ( بعدا می آموزید كه شدت تابش نور، مربوط به ‏تعداد فوتون هایی است كه در هر ثانیه منتشر می شوند).‏

برای درك بهتر از مفهوم رنگ فعالیت های زیر را انجام دهید:

روان شناسی رنگ ها

‏ ‏شما می توانید با ‏add light‏ نورها را با هم تركیب و با ‏subtract light‏ نورها را از رنگ سفید كم كنید. ‏

‏١-‏ ابتدا ‏add light‏ را بررسی می‏كنیم. با ماوس رنگ های اصلی آبی، سبز وقرمز را جابجا كنید و تركیب دو رنگ را ‏مشاهده كنید. آیا رنگ جدید حاصل می‏شود؟ ‏

‏٢-‏ هر سه رنگ را تركیب كنید. چه رنگی حاصل می‏شود؟ ‏

‏٣-‏ حال ‏subtract light‏ را انتخاب كنید. با ماوس سه رنگ آبی و سبز و قرمز را جابه جا كنید. با روی هم قراردادن دو ‏رنگ در حقیقت شما دو رنگ را از نور سفید حذف می كنید. حال اگر دو رنگ را از نور سفید حذف كنیم چه رنگی ‏حاصل می شود؟‌ ‏

‏٤-‏ با جابه جا كردن و انطباق سه رنگ، چه پدیده ای را مشاهده می كنید. آیا می توان نتیجه گرفت كه با حذف سه رنگ ‏اصلی،‌سیاهی خواهیم داشت؟

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

در این مدل سازی شما می توانید سه رنگ اصلی را به میزان‏های مختلف تركیب كنید. ‏

‏(١) ابتدا دو ستون را انتخاب نموده و با ماوس رنگ هر ستون را به میزان‏های مختلف تنظیم كنید. شما با این كار می‏توانید تمامی رنگ ها را ‏تولید كنید. ‏

‏(٢)‏ رنگ هر سه ستون را روی حداكثر قرار دهید. چه رنگی حاصل می‏شود؟ ‏

‏(٣)‏ ‏ رنگ هر ستون را روی حداقل تنظیم كنید چه رنگی حاصل می‏شود؟

(٤)‏ ‏ آیا می‏توانید رنگ قهوه ای را تولید کنید؟ ‏

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

حال كه با رنگ های مختلف آشنا شدید. بهتر است دقیق تر نور را مورد بررسی قرار دهیم. ‏ماهیت نور و امواج الكترومغناطیسی یكی است. البته امواج الكترومغناطیسی بسته به ‏بسامدشان كاربردهای مختلفی دارند. مثل امواج رادیویی، ماكروویو، مادون قرمز، نور ‏مرئی، ماوراء بنفش، اشعه ‏x‏، اشعه گاما و ..... ‏.

تفاوت این امواج در بسامد یا طول موج آن ها می باشد.

چشم انسان به امواج الكترو مغناطیسی با طول موج هایی بین ٤٠٠ ‏نانومتر (بنفش) تا ٧٠٠ نانومتر (قرمز) حساس می باشد. و به آن نور می گوید. ‏مخلوطی یكنواخت از طول موج ها، شبیه آن چه كه خورشید تولید می كند، برای چشم ‏همانند نور سفید می باشد.

سرعت نور در ‏خلاء دقیقاً برابر ‏m/s‏ C= 299,792,457  می باشد. به عبارتی نور در خلاء با سرعت ‏m/s‏ 299,792,457 حركت می كند كه آن را با نماد ‏C‏ نشان می دهند.‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی