سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بیانیه تهران بر معادلات بین المللی چه تاثیری گذاشت؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیرات بیانیه تهران برتحولات بین المللی

یادداشتی از نبی الله رشنو مدرس دانشگاه و تحلیل گر مسائل استراتژیک.

سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو برزیل و جمهوری ترکیه  در اجلاس 17 مه 2010 مطابق 27 اردیبهشت 1389تهران دربیانیه ای مشترک به توافقاتی رسیدند که اهم مفادآن به شرح ذیل است:

انرژی هسته ای

1) امضاکنندگان بر عدم گسترش سلاح های هسته ای و مواد مرتبط با آن تاکید نموده و حقوق تمامی اعضا از جمله حقوق جمهوری اسلامی ایران به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای و چرخه غنی سازی برای اهداف صلح آمیز و بدون تبعیض را یادآورشدند.

2) اعتقاد راسخ بر ایجاد فضای سازنده ، مثبت و غیرتقابلی است تا باعث گشایش دوره ای از تعامل و همکاری گردد.

3) تبادل سوخت هسته ای بستری برای شروع همکاری متقابل در عرصه های مختلف به خصوص درهمکاری هسته ای صلح آمیز شامل ساخت نیروگاه و رآکتورهای تحقیقاتی است.

4) بر اساس این مفاد، تبادل سوخت هسته ای، حرکتی سازنده رو به جلو و نقطه شروعی برای همکاری میان ملت هاست.این حرکت ها باید به تعامل مثبت و همکاری هسته ای صلح آمیز هدایت شود و از هر گونه تقابل اعم از اقدامات، رفتار و یا اظهارات تندی که به حقوق و تعهدات ایران بر اساس  NPTلطمه می زند، پرهیز شود.

امضاکنندگان بر عدم گسترش سلاح های هسته ای و مواد مرتبط با آن تاکید نموده و حقوق تمامی اعضا از جمله حقوق جمهوری اسلامی ایران به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای و چرخه غنی سازی برای اهداف صلح آمیز و بدون تبعیض را یادآورشدند

5) بر اساس مفاد فوق، برای تسهیل همکاری های هسته ای ذکر شده، جمهوری اسلامی ایران موافقت می کند که مقدار1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده (باغنای5/3درصد)رادر ترکیه به امانت بگذارد.این مواد در مالکیت ایران در ترکیه خواهد بود و ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان نظارت بر این مواد را خواهند داشت.

6) ایران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس بین المللی انرژی اتمی، ظرف هفت روز از طریق کانال های رسمی پس از تاریخ اعلام این بیانیه، اعلام می کند.متناسب با دریافت پاسخ مثبت گروه وین شامل کشورهای روسیه، امریکا و فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی، جزئیات بیشتر تبادل سوخت از طریق یک توافقنامه مکتوب و سازوکارهای مناسب بین جمهوری اسلامی ایران و گروه وین که به طور مشخص خود را متعهد به تحویل مقدار120 کیلوگرم سوخت لازم (باغنای20درصد)برای رآکتور تحقیقاتی تهران کرده اند، به طور مفصل تبیین خواهد شد.

7) از زمانی که گروه وین تعهد خود را مبنی برقبول شرایط این بیانیه اعلام کند، دو طرف به اجرای توافقنامه مذکور در بند شش ملزم خواهند بود.متعاقباایران نیزآمادگی خود را برای به امانت گذاشتن مقدار1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده مطابق با توافقنامه مذکورظرف یک ماه اعلام می نماید.گروه وین نیز طبق این توافقنامه متعهد می شودمقدار 120 کیلوگرم اورانیوم (معادل10درصدمیزان دریافت شده)مورد نیاز رآکتور تهران را ظرف یک سال به ایران تحویل دهد.

8) در صورتی که مفاد این بیانیه مورد توجه قرار نگیرد، ترکیه حسب درخواست ایران،مجموع LEU (اورانیوم کمتر غنی شده) دریافت شده از ایران راسریعاو بدون هیچگونه قید و شرطی برگشت می دهد.

انرژی هسته ای

 

9) ترکیه و برزیل از آمادگی مستمر جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگو با گروه 1+5 در هر مکان ازجمله به میزبانی دوکشورترکیه و برزیل درباره دغدغه های مشترک وبراساس تعهداتی دسته جمعی مطابق بسته و نکات پیشنهادی استقبال می کنند.

10) ترکیه و برزیل از رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق هسته ای کشورهای عضو NPT قدردانی نموده و متقابلاً جمهوری اسلامی ایران نیزاز تلاش های سازنده دوکشورترکیه و برزیل، درجهت ایجاد فضای همکاری برای استیفای حقوق هسته ای ایران تشکرنمود.

مع الوصف، هرچند موضوعی که در اجلاس 17 مه 2010 برابربا 27 اردیبهشت 1389تهران مشترکآ به امضاى سران سه کشور ایران، ترکیه و برزیل رسیده است، صرفا یک بیانیه‌ای(DECLARATION)است که به تنهایى فاقد هرگونه الزامات حقوقى بوده وبا توافقنامه ( AGREEMENT) که با الزامات و تعهدات حقوقى همراه است، کاملامتفاوت می باشد. اما موضوع اساسی دراین بیانیه آن است که، الزام آور شدن مفاد آن مستلزم توافق عملی گروه وین است. شایان ذکراست که در ژوئن 2009هم کشورهاى گروه 1+5 و اختصاصاً آمریکا و روسیه در اجلاس وین پیشنهاد کردند که جمهورى اسلامى ایران محموله 1200 کیلوگرمى اورانیوم کمتر غنى شده (LEU) خود را به فرانسه تحویل دهد و در مقابل به میزان یک دهم آن یعنى 120 کیلوگرم اورانیوم با غناى 20 درصد براى استفاده در راکتور اتمى تهران دریافت کند.

در صورتی که مفاد این بیانیه مورد توجه قرار نگیرد، ترکیه حسب درخواست ایران،مجموع LEU (اورانیوم کمتر غنی شده) دریافت شده از ایران راسریعاو بدون هیچگونه قید و شرطی برگشت می دهد

( راکتور اتمى تهران به تولید رادیوایزوتوپ ها براى مصارف دارویى اختصاص دارد). جمهورى اسلامى ایران با این پیشنهاد تبادل موافق بود لیکن به دلیل بی اعتمادی به کشورهاى 1+5، دریافت محموله 1200 کیلویى اورانیوم 5/3 درصدى ازایران واحتمال عدم عودت آن از سوى کشورهاى مورد اشاره دور از انتظار نبود. براین اساس جمهوری اسلامی ایران خواستار تضمین عینى (  OBJECTIVE GUARANTEE) بود که این موضوع ازسوی آژانس بین المللى انرژى اتمى و کشورهاى 1+5 موردتوجه قرارنگرفت. براین اساس در بند پنجم از بیانیه تهران، آمده است که «جمهورى اسلامى ایران با امانت گذارى 1200کیلوگرم اورانیوم کم غنى شده (LEU) در ترکیه موافقت مى کند» و در ادامه همان بند تاکید شده است که «این مواد در مالکیت ایران در ترکیه قرار خواهد داشت و ایران و آژانس، نظارت بر حفظ ایمنى این مواد را در ترکیه برعهده دارند» بنابراین محموله 1200 کیلویى اورانیوم 5/3 درصدى براى تسهیل در انجام تبادل و با قید «امانت» به ترکیه منتقل مى شود.لذااین بند از بیانیه در صورتى که مورد توافق عملی گروه وین هم قرار گیرد، عملادربرگیرنده همان «تضمین عینى» خواهد بود که جمهورى اسلامى ایران درگذشته نیزبرآن تاکید داشته است.

انرژی هسته ای

از سوى دیگر در بند 8 از بیانیه سه جانبه تهران تاکید شده است، در صورتى که مفاد این بیانیه مورد توجه و احترام قرار نگیرد واز سوى گروه وین پذیرفته نشود، ترکیه به درخواست ایران، محموله 1200 کیلوگرمى اورانیوم 5/3درصدى را بدون هیچگونه قید و شرطی وسریعا بلافاصله پس از درخواست به ایران بازمى گرداند. از نکات برجسته بیانیه سه جانبه تهران که به نظر مى رسد بادقت لازم طرف ایرانى در بیانیه گنجانده شده است، تاکیدبراقدامات تضمینی ومشروط کردن اجراى آن به پاسخ مثبت وعملی گروه وین است.(گروه وین متشکل از سه کشور آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللى انرژى اتمى است). در ماده 6 بیانیه آمده است «ایران ظرف 7 روز پس از صدور این بیانیه موافقت خود را با موارد آن به آژانس اعلام مى کند» و در ادامه همین بند تاکید شده است تبدیل بیانیه به توافقنامه و عملیاتى شدن آن مشروط به پذیرش مفاد بیانیه از سوى گروه وین است و ایران متناسب با چگونگى پذیرش گروه وین، نظر نهایى و اجرایى خود را درباره تعامل با این گروه و به طور مشخص تعهد گروه وین مبنى بر تحویل 120 کیلوگرم سوخت لازم براى راکتور تحقیقاتى تهران، اعلام مى کند.درهمین بند،تاکید بر تعامل اجرایى متناسب وچگونگى پذیرش بیانیه از سوى گروه وین،اقدامی هوشمندانه بوده و ابهامات احتمالى را برطرف مى کند.

بنابراین درصورت پذیرش مفاد بیانیه سه جانبه تهران توسط«گروه وین»، تحقق دستاوردهای ذیل ازحداقل انتظارات موردتصوربرای جمهوری اسلامی ایران وجوامع صلح طلب جهانی می باشند:

1-کاهش تنشهای سیاسی- امنیتی درعرصه های بین المللی وگسترش اعتمادوآرامش درتعاملات میان ملتهاودولتهای صلح طلب،

2-ایجاد صف بندیهای نوین در نظام بین الملل وتشکیل منظومه های جدید ژئوپلیتیکی با محوریت کشورهای موثر و قدرتهای نوظهور در عرصه های بین المللی که از انگیزه های فراوانی برای مشارکت در دیپلماسی جهانی و مباحث استراتژیک برخوردارهستند.

3- بسترسازی جهت گسترش حوزه نفوذ ویارگیری موثرترجمهوری اسلامی ایران دربلوکها، سازمانها و نهادهای بین‌المللی.

تبادل سوخت هسته ای بستری برای شروع همکاری متقابل در عرصه های مختلف به خصوص درهمکاری هسته ای صلح آمیز شامل ساخت نیروگاه و رآکتورهای تحقیقاتی است

4- تقویت جایگاه و منزلت بین المللی دو کشور برزیل وترکیه درمعادلات بین المللی.

5-باتوجه به مندرجات بند اول بیانیه مبنی برحق برخوردارى همه کشورهاى عضو NPT و از جمله جمهورى اسلامى ایران در استفاده صلح آمیز ازفعالیتهای هسته اى و بهره مندى بدون تبعیض ازآن دراهداف توسعه ای و تولید انرژى هسته اى که مورد تاکید قرار گرفته است،هرچندکه این بخش همواره موردتوافق نسبی آمریکا و متحدانش بوده واین حق را براى جمهورى اسلامى ایران نیزانکار نکرده اند،لیکن بعضآوتحت روندهای صرفاسیاسی مبنی براینکه ایران در فعالیتهای هسته اى خود قابل اعتماد نیست، همواره سعى در کارشکنى و نهایتا محروم کردن جمهورى اسلامى ایران از تمامى فعالیت هاى هسته اى راداشته اند.امادر ادامه همین بند به حق برخوردارى ایران از «چرخه سوخت هسته اى، شامل فعالیت هاى غنى سازى» اشاره شده است.لذادر صورتى که گروه وین مفاد بیانیه تهران را بپذیرد، ادامه بهانه جوییهای صرفاسیاسی وغیرفنی- حقوقی آنان عملافاقدموضوعیت بوده ودرصورت تکرار آن که درتعارض  با پذیرش مفاد بیانیه است،اقدامات آنان در نزد افکار عمومى جهانیان فاقدهرگونه توجیه لازم می باشد.

6- در بند 4 بیانیه سه جانبه «هرگونه تقابل، اعم از اقدامات، رفتار و یا بیانیه هاى تهدیدآمیزى که به حقوق و تعهدات هسته اى ایران تحت معاهده NPT آسیب برساند» منع شده است. براین اساس طرفهای مقابل برای ادامه اقدامات خصمانه خود علیه فعالیت هسته اى ایران بافقدان توجیهات لازم مواجه می باشند.

انرژی هسته ای

7- باتوجه به سوابق گذشته ودرصورت پذیرش اولیه مفاد بیانیه سه جانبه تهران، احتمال بی توجهی عملی به تعهدات مندرج درآن از سوى کشورهاى یاد شده دور از انتظار نیست،دراین صورت وباتوجه به اینکه این بیانیه فقط یک تفاهم اولیه وصرفآمحملی برای دستیابی به توافقنامه رسمی است، بیانیه مذکورفاقد الزام اجرایى بوده و الزامات اجرایى آن نیز مطابق همین بیانیه موکول به توافق نهایی طرفین است.

8- «گروه وین» منحصر به سه کشور آمریکا، فرانسه و روسیه نیست، بلکه «آژانس بین المللى انرژى اتمى» نیز یکى از 4 ضلع گروه وین است و قید و شروط تاکید شده در بندهاى 6 و 7 بیانیه مذکورمبنى بر پذیرش مفاد آن از سوى گروه وین، شامل پذیرش آژانس بین المللى هم مى شود که این از نکات اساسی مندرج درمفاد بیانیه است.زیراطرف اصلى و رسمى جمهورى اسلامى ایران درچالشهای هسته اى سالهای اخیر، آژانس بین المللى انرژى اتمى بوده وبنابراین موافقت آژانس با مفاد بیانیه تهران به مفهوم آن است که از بسیارى ادعاهاى قبلى خودنیز نسبت به پرونده هسته اى ایران عبورکرده ومطابق اساسنامه آژانس، تصمیم ها و اعلام نظرهاى موافق یا مخالف این نهاد بین المللى، قبل از آن که در شوراى حکام به تصویب برسند فاقد ارزش قانونى بوده و رسمیت ندارند. بنابراین، آژانس بین المللى انرژى اتمى به عنوان یکى از 4 ضلع گروه وین، در صورتى مى تواند با مفاد بیانیه سه جانبه تهران موافقت کند که این تصمیم در شوراى حکام آژانس مطرح گردیده و با آن موافقت شده باشد. در این حالت -بر فرض موافقت شوراى حکام،مفاد بیانیه تهران از سوى اعضاى اصلى و دایمى این شورا که آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه از جمله آنها هستند و نیز بسیارى از کشورهاى مطرح دیگر که اعضاى دوره اى شوراى حکام را تشکیل مى دهند،مورد موافقت قرار گرفته و به تصویب رسیده است و این سند هم در صورت تصویب ، می تواندبه یکى از دستاوردهاى اصلی بیانیه تهران در طول چالشهای هسته اى سالهای اخیر تبدیل گردد.

ترکیه و برزیل از رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق هسته ای کشورهای عضو NPT قدردانی نموده و متقابلاً جمهوری اسلامی ایران نیزاز تلاش های سازنده دوکشورترکیه و برزیل، درجهت ایجاد فضای همکاری برای استیفای حقوق هسته ای ایران تشکرنمود

9- در بند 9 بیانیه به آمادگى جمهورى اسلامى ایران براى گفت وگو با کشورهاى 1+5 اشاره شده است که این آمادگى نکته جدیدى نیست ودرنشستهای قبلی هم مطرح گردیده، اما، در ادامه همین بند حوزه و میدان گفت وگو مشخص شده ومطرح گردیده که این گفت وگوها «حول نگرانى هاى مشترک بر مبناى تعهدات دستجمعى و براساس مشترکات دو بسته پیشنهادى» خواهد بود. تاکید بیانیه بر «مشترکات دو بسته پیشنهادى» درخور توجه است. چرا که بسته پیشنهادى جمهورى اسلامى ایران، فاقد موضوعات هسته اى است، بنابراین آن بخش از بسته پیشنهادى 1+5 که شامل مسائل هسته اى است به طور طبیعى با بسته پیشنهادى ایران مشترک نبوده و نمى تواند در دستور کار گفت وگوهاى بعدى ایران و کشورهاى 1+5 قرار داشته باشد. این همان نکته اى است که جمهورى اسلامى ایران بارها بر آن تاکید ورزیده و چرخه غنى سازى اورانیوم و تولید سوخت خود را فاقد چانه زنی دانسته است.

10- با توجه به مواردمطرح شده، احتمال چندانى براى پذیرش کامل مفاد بیانیه از سوى «گروه وین» وجود نداردوشواهدحاکی ازاصرارآنان برتوقف کامل غنی سازی وادامه صدور قطعنامه های بین المللی علیه ایران بااستمرارتحریمهای متعدداست.امابه نظرمی رسدکه جمهورى اسلامى ایران در هر دو حالت پذیرش یا عدم پذیرش گروه وین،مسیرمطلوبی راطی نموده است.زیرا که پذیرش بیانیه به مفهوم نفى ادعاهاى قبلى دول مخالف بوده و عدم پذیرش احتمالی بیانیه ازسوی آنان نیزضمن گسترش تعارضات بین المللی وظهورصفبندیهای جدیداستراتژیکی وژئوپلیتیکی درعرصه های جهانی،عملا به معناى آن است که برنامه هسته اى ایران براى طرفهای مقابل فقط یک بهانه جویى صرفاسیاسی بوده ولذاموضوع اساسی برای آنان مقابله گسترده بانوع نظام سیاسی وحاکمیت اسلامی درایران است که درشرایط کنونی به لحاظ اینکه این شیوه ازحاکمیت موردتوجه برخی ازملتها قرارگرفته است،چگونگی مقابله باآن هم به کانون اصلى نگرانیها و اضطراب دول معارض تبدیل شده است.

انرژی هسته ای

بطورکلی وبعنوان یک تحلیل وارزیابی نهایی از توافق روز دوشنبه مورخ 27/2/1389که در مذاکرات سه جانبه تهران، بین ایران، ترکیه و برزیل صورت گرفته است، نقشه راه متناسب ومطلوب برای جمهوری اسلامی ایران درپیگیری واجرای مسائل هسته ای  بایدباتوجه کامل به سیرفرازوفرودهای بین المللی واقدامات بازیگران اصلی این موضوع ونیزدقت نظرلازم دربرخی ازعبرتهاوآموزه های رفتاری آنان طراحی گردد.براین اساس وباتاکیدبرمباحث مطرح شده دربیانیه تهران ، به نظرمی رسدکه برای جمهوری اسلامی ایران هرگونه تحول مطلوب درپرونده هسته ای عملامستلزم دوراندیشی سیاسی(استراتژیکی)باهدف لغوتحریمهای ایجادشده وممانعت ازگسترش تفکرات تحریم آفرین ونیزتوجه واقع بینانه به معیارهاومبانی جاری درمحیط بین الملل است که ذیلابه برخی از آنها اشاره می گردد:

1-مبنای اصلی وتعریف شده برای اقدامات ورفتارهای بین المللی رهبران کشورچین ونفوذعملی آنان درمناطق مخلف جهان براولویت محورهای اقتصادی ورشدوتوسعه اقتصادی این کشوردرعرصه های ملی وبین المللی قرارگرفته است.زیراباتوجه به جمعیت میلیاردی،وسعت نسبتازیادکشور،تنوع قومی- مذهبی،حساسیتهای سیاسی داخلی،شرایط خاص حاکمیتی ونوع نظام سیاسی،رشدروزافزون فن آوری وتکنولوژیهای نوین ونیزنقش آفرینی موثرآنهادرعرصه های گوناگون زندگی شتابان شهروندان چینی،مسئولان ورهبران این کشوربشدت ازرفتارهاواقدامات سیاسی وتحریک آمیزدرصحنه های بین المللی وسیاست خارجی پرهیزنموده وعملاتمام تلاش خودرابرمراقبت ازعرصه ای تجاری،اقتصادی ونفوذدربازارهای جهانی معطوف نموده اند.دراین شرایط کشورچین بااستفاده مناسب ازتجربیات شوروی سابق دیگرهیچ فرصتی رابرای هزینه های سیاسی وتکراراشتباهات رهبران کمونیست شوروی باقی نگذاشته وبسرعت درتلاش برای تامین نیازهای داخلی وتصرف بازارهای مصرفی سایرملل است.لذاباتوجه به استراتژی جهانی چین وسوابق چگونگی حضوراین کشوردرفرآیندبررسی پرونده هسته ایران، شواهدحاکی ازآن است که بلحاظ مراقبت وپرهیزجدی این کشورازحضورموثردرمسائل سیاسی وتنش زای بین المللی ،جمهوری اسلامی ایران نیزباید ظرفیتها،سطوح تعاملی وحدودانتظارات خودراازاین کشوربازبینی وتبیین نمایدتاضمن حفظ وگسترش روابط متقابل باآن کشور، مانع ازاستمرارمسیرهای فرساینده درتحقق مطالبات ملی وتامین بهینه منافع بین المللی خودگردد.

روسیه بعنوان میراث داربلوک شرق بابقای تفکرات بجای مانده ازدوره رقابتهای جنگ سردوجهان دوقطبی، عملا درگیروضعیتی چندگانه وپیچیده درفضای داخلی وخارجی است

2- روسیه بعنوان میراث داربلوک شرق بابقای تفکرات بجای مانده ازدوره رقابتهای جنگ سردوجهان دوقطبی، عملا درگیروضعیتی چندگانه وپیچیده درفضای داخلی وخارجی است.زیراازیکسوبایدپاسخگوی نیازهای متنوع جامعه ای باشدکه به تازگی لذتهای تنوع طلبی و خروج ازچنگال استبدادکمونیستی راچشیده است وازسوی دیگردرحسرت عرصه های جغرافیایی ازدست داده ودرکمین برای بازیابی حیات ژئوپلیتیکی گذشته می باشد.براین اساس اهم اقدامات سیاسی ودیپلماتیک این کشوروبویژه در روابط سالهای اخیرش باجمهوری اسلامی ایران ،همواره توجه اساسی رهبران آن برتامین یکجانبه منافع متعدداین کشوربوده است.بنجویکه روندحضورومشارکت روسیه درسیرتحولات پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران مملوازرفتارهاواقدامات کاسبکاران این کشوراست.روسیه بعنوان یکی ازقدرتهای پرنفوذبین المللی که درهمسایگی ایران قراردارد،نه تنهااز روابطی مبهم وسئوال برانگیز درحافظه تاریخی مردم ایران برخورداراست،بلکه درفرآیندبررسی تعیین رژیم حقوقی دریای خزرکه بعدازفروپاشی شوروی مطرح شده وحتی درتعاملات دیپلماتیک ودیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران وبخصوص باحوزه آسیای مرکزی وقفقازنیزفاقدهماهنگی وهمکاری موردانتظاربوده است.بنابراین،ایران بایدضمن لزوم هوشیاری کامل درتنظیم روابط بااین همسایه مرموز،بامراقبت لازم مانع ازایجادبسترهای مناسب جهت مانور روسیه درمسائل وموضوعات سیاست خارجی این کشورگردد.

3- آنچه که مسلم است معارضین وطرفهای غربی پرونده هسته ای ایران بلحاظ منافع متعددومشترک استراتژیکی که متقابلا آنهارابایکدیگرمرتبط نموده است،نه تنهاازرفتارهماهنگی برخوردارمی باشند بلکه باا تلاشهای گسترده برای متقاعدنمودن سایردول،نهادهاوسازمانهای بین المللی (سازمان ملل وآژانس بین المللی انرژی اتمی) جهت تکمیل تحریمهاوتوقف کامل غنی سازی درایران، مسیرکنونی خودرابااستمرارصدورقطعنامه های بین المللی ادامه خواهندداد.

4- ایران بایدباتحریک وحمایت ازانگیزه های قدرت طلبی کشورهای ترکیه وبرزیل بعنوان دوکشورموثرازاعضای مجامع بین المللی(سازمان ملل وآژانس بین المللی انرژی اتمی)که اخیراباموضوع هسته ای ایران  مرتبط شده اندونیزازشرایط وتوازن ژئوپلیتیکی موثری دردیپلماسی جهانی برخوردارمی باشند،تلاشهای گسترده ای رابرای فراهم نمودن بسترهای حضورعملی این دوکشوردرمجامع وکارگروههای بررسی پرونده هسته ای بکارگیرد.زیرادرشرایطی که این دوکشورباتلاشهای گسترده سعی برنثبیت حضورخوددرتدابیر جهانی رادارند،ورودآنهابه موضوع هسته ای ایران ضمن اینکه آزمونی مهم برای دفاع ازحیثیت بین المللی آنهامحسوب می گردد،تحقق مفادبیانیه تهران نیزمستلزم تعهداتی عملی برای این دوکشور است.لذاهرگونه پاسخی ازسوی گروه وین ویاسایرمخالفین فن آوریهای هسته ایران به بیانیه تهران، بسترسازیهای مطلوبی رابرای اجرای مانورهای متعددسیاسی- استراتژیک درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می کندکه حداقل آن گسترش دامنه شکافهای بین المللی وایجادصفبندیهای گوناگون درصحنه سیاست جهانی باهدف ممانعت ازاجماع درتصمیمات مجامع بین المللی است.

منبع: دیپلماسی ایرانی

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین