جناب آقای خاتمی ، رئیس جمهور محبوب ، و واگذاری مسئولیت از سوی ایشان به جناب آقای دکتر احمدی نژاد ، رئیس جمهور منتخب، در تاریخ 12/5/84 بر آن شدیم تا اقدام به انجام نظرسنجی در خصوص فعالیت های دوره تصدی ایشان نمائیم. کاربران می...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با توجه به سپری شدن آخرین روزهای دولت جناب آقای خاتمی ، رئیس جمهور محبوب ، و واگذاری مسئولیت از سوی ایشان به جنابآقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور منتخب، در تاریخ 12/5/84 بر آن شدیم تا اقدام به انجام نظرسنجی در خصوص فعالیت های دوره تصدی ایشان نمائیم.

کاربران می توانند در سؤالات گزینه ای با انتخاب یکی از گزینه های(عالی امتیاز 2 ، خوب امتیاز 1، متوسط امتیاز 0 ، ضعیف امتیاز 1-،  بله امتیاز 0.5  و  خیر امتیاز 0.5-) در این نظرسنجی شرکت نمایند . و اکانت اینترنت رایگان دریافت نمایند .

0 " ,ConnU, 1, 1if not oRS.eof thennKol=oRS.fields("CountId")end ifoRS.closeif nSubsId & "" = "" then elseoRS.Open "SELECT * FROM H_Subscribe WHERE Id=" & nSubsId ,ConnU, 1, 1if not oRS.eof thenif oRS.fields("Status")<567 thenif ors.fields("istel") & ""="true" thenelseors.closeresponse.write("

فقط اعضاء تایید شده می توانند در نظرسنجی شرکت کنند.

")response.endend ifend ifcName = oRS.fields("Name") & " " & oRS.fields("FName")cEmail = oRS.fields("Email")cCountry = oRS.fields("Country")cProvince = oRS.fields("Province")cAddress = oRS.fields("Address")nEducation = oRS.fields("Education")nJob = oRS.fields("JobType")end ifoRS.closeend ifsub Nomi1(byref nKol,byref n1,byref n2,byref n3,byref n4,byref n5,byref n6,byref n7,byref n8,byref n9)oRS.Open "select Id, cast(answer as nvarchar(10)) + '00000000' AS No from h_answer where questid=1382 AND IsNull(SubsId,0)>0 ORDER BY Id" ,ConnU, 1, 1n1=0.00n2=0.00n3=0.00n4=0.00n5=0.00n6=0.00n7=0.00n8=0.00n9=0.00dim cA,nIDO WHILE not oRS.eof nI = nI + 1cA = oRS.fields("No")n1 = 3.0 - int(mid(cA,1,1))n2 = 3.0 - int(mid(cA,2,1))n3 = 3.0 - int(mid(cA,3,1))n4 = 3.0 - int(mid(cA,4,1))n5 = 3.0 - int(mid(cA,5,1))n6 = 3.0 - int(mid(cA,6,1))n7 = 3.0 - int(mid(cA,7,1))n8 = 1.5 - int(mid(cA,8,1))oRS.MoveNext()LOOPn1 = round(n1/nI,2)n2 = round(n2/nI,2)n3 = round(n3/nI,2)n4 = round(n4/nI,2)n5 = round(n5/nI,2)n6 = round(n6/nI,2)n7 = round(n7/nI,2)n8 = round(n8/nI,2)oRS.closeend subsub Nomi(byref nKol,byref n1,byref n2,byref n3,byref n4,byref n5,byref n6,byref n7,byref n8,byref n9)oRS.Open "select * FROM H_Q1382" ,ConnU, 1, 1n1=0.000n2=0.000n3=0.000n4=0.000n5=0.000n6=0.000n7=0.000n8=0.000n9=0.000if not oRS.eof thenn1 = oRS.fields("S1")n2 = oRS.fields("S2")n3 = oRS.fields("S3")n4 = oRS.fields("S4")n5 = oRS.fields("S5")n6 = oRS.fields("S6")n7 = oRS.fields("S7")n8 = oRS.fields("S8")end ifoRS.closeend subNomi nKol,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9%>

تعداد کل نظرات :

میزان موفقیت های دولت آقای خاتمی را در زمینه های زیر در چه حدی می دانید؟

سیاست های فرهنگی(ایجاد فرهنگ تحمل مخالفت، تبیین مفهوم صحیح تساهل و تسامح، توسعه فرهنگ دینی، میزان رضایت مندی از ایشان)(متوسط امتیاز :) - (هیچکدام%)

عالی

(%)

خوب

(%)

متوسط

(%)

ضعیف

(%)

سیاست خارجی (معرفی چهره خوب از ایران و اسلام، توسعه روابط با سایر کشورها، ایفای نقش فعال در مجامع بین المللی، سیاست های هسته ای،بیان مفهوم گفتگوی ادیان و تمدنها ) (متوسط امتیاز :) - (هیچکدام%)

عالی

(%)

خوب

(%)

متوسط

(%)

ضعیف

(%)

اقتصاد( مهار تورم ، اشتغال، مبارزه با مفاسد اقتصادی ، توسعه صنایع )(متوسط امتیاز :) - (هیچکدام%)

عالی

(%)

خوب

(%)

متوسط

(%)

ضعیف

(%)

علوم و فناوری ( توسعه مراکز آموزشی، توسعه تحصیلات تکمیلی، توسعهIT و نانوتکنولوژی، توسعه فناوریهای هسته ای، توسعه فناوریهای پیشرفته)(متوسط امتیاز :) - (هیچکدام%)

عالی

(%)

خوب

(%)

متوسط

(%)

ضعیف

(%)

سیاستهای اجتماعی و رفاهی(توسعه بیمه های درمانی، بیمه های بیکاری، ارتقای سطح زندگی مردم،کاهش فقر، مبارزه با مفاسد اجتماعی، روابط دختر و پسر)(متوسط امتیاز :) - (هیچکدام%)

عالی

(%)

خوب

(%)

متوسط

(%)

ضعیف

(%)

سیاست های داخلی (ایجاد امنیت در کشور، عکس العمل مناسب در مواقع اضطراری، آشوب ها و حوادث طبیعی و .... ، تعامل با مجلس ، تعامل با قوه قضائیه، تعامل با صدا و سیما)
(متوسط امتیاز :) - (هیچکدام%)

عالی

(%)

خوب

(%)

متوسط

(%)

ضعیف

(%)

دموکراسی (نهادینه کردن دموکراسی در کشور، تبین مفهوم مردم سالاری دینی، تبین مفهوم آزادی از نظر اسلام، توسعه فعالیتهای حزبی،تلاش برای آزادیهای مشروع و دفاع از آن )(متوسط امتیاز :) - (هیچکدام%)

عالی

(%)

خوب

(%)

متوسط

(%)

ضعیف

(%)

آیا ایشان را هنوز رئیس جمهور محبوب خود می دانید ؟(متوسط امتیاز :) - (هیچکدام%)

بله

(%)

خیر

(%)

 E-mail  :

 رمز عبور :

<%elseresponse.enddim ctypedim name,email,address,tel,javab1,cdname,dateteby, cdateindim cmyemail,cmypasscmyemail= replacefield(request("email"))cmypass= replacefield(request("password"))ors.open "select * from h_subscribe where email='" & cmyemail & "' and [password] = '" & cmypass & "'" ,connu, 1, 1if not ors.eof thennsubsid = ors.fields("id")elseresponse.write("

عضویت شما شناسایی نشد .

" & chr(13))response.endend ifoRS.closeif nSubsId & "" = "" then Response.Write("

عضویت شما شناسایی نشد .

" & chr(13))response.endelseif nSubsId = 0 then response.endoRS.Open "SELECT * FROM H_Subscribe WHERE Id=" & nSubsId ,ConnU, 1, 1if not oRS.eof thenif oRS.fields("Status")<567 thenif ors.fields("istel") & "" = "true" thenelseors.closeresponse.write("

فقط اعضاء تایید شده می توانند در نظرسنجی شرکت کنند.

")'Response.Write("

عضویت شما شناسایی نشد .

" & chr(13))response.endend ifend ifcName = oRS.fields("Name") & " " & oRS.fields("FName")cEmail = oRS.fields("Email")cCountry = oRS.fields("Country") & ""cProvince = oRS.fields("Province")cAddress = oRS.fields("Address") & ""cCity = oRS.fields("City") & ""nEducation = oRS.fields("Education")nJob = oRS.fields("JobType")elseResponse.Write("

عضویت شما شناسایی نشد .

" & chr(13))response.endend ifoRS.closeend ifdim ipuserteby,httpuserteby,nameuserteby,thesql,QuestId , cPoldim csabegh , Education , Job, nFreeInternetId , nAccountId, cPassword, CUserName, cJavabname=cNameemail=cEmailtel=caddresscJavab = TRIM(request.form("Khatami1"))if cjavab="" thenjavab1= javab1 & "0"elsejavab1= javab1 & cJavabend ifcJavab = TRIM(request.form("Khatami2"))if cjavab="" then javab1= javab1 & "0" else javab1= javab1 & cJavabend ifcJavab = TRIM(request.form("Khatami3"))if cjavab="" then javab1= javab1 & "0" else javab1= javab1 & cJavabend ifcJavab = TRIM(request.form("Khatami4"))if cjavab="" then javab1= javab1 & "0" else javab1= javab1 & cJavabend ifcJavab = TRIM(request.form("Khatami5"))if cjavab="" then javab1= javab1 & "0" else javab1= javab1 & cJavabend ifcJavab = TRIM(request.form("Khatami6"))if cjavab="" then javab1= javab1 & "0" else javab1= javab1 & cJavabend ifcJavab = TRIM(request.form("Khatami7"))if cjavab="" then javab1= javab1 & "0" else javab1= javab1 & cJavabend ifcJavab = TRIM(request.form("Khatami8"))if cjavab="" then javab1= javab1 & "0" else javab1= javab1 & cJavabend ifipuserteby=request.servervariables("remote_host")httpuserteby=request.servervariables("http_user_agent")nameuserteby=Request.ServerVariables("REMOTE_USER")dim ConSSet ConS = Server.CreateObject("ADODB.Connection")ConS.Open PrvSoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer WHERE QuestId = " & nQuestId & " AND SubsId=" & nSubsId ,ConS , 3,3if not oRS.eof thenResponse.Write("

نظر جدید جایگزین قبلی شد

" & chr(13))ConS.execute "UPDATE H_FreeInternet SET Answer=" & mid(replaceText(javab1),1,1) & " WHERE SubsId=" & nSubsId & " AND QuestId=" & nQuestId 'Response.Write("

کاربر گرامی نظر شما دریافت شد .

" & chr(13))elseoRS.closeoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer" ,ConS , 3,3oRS.addnewend ifConS.execute "update H_Answer set answer ='00000001' where questid=1382 and charindex(',',cast(answer as nvarchar(100)))>0"oRS.fields("QuestId") = nQuestIdoRS.fields("SubsId") = nSubsIdoRS.fields("Date") = dateadd("n",nMinute,now())oRS.fields("Name") = replaceText(name)oRS.fields("Email") = replaceText(email)oRS.fields("Province") = replaceText(address)oRS.fields("Address") = replaceField(tel)oRS.fields("Answer") = replaceText(javab1)if nVId & "" "" then oRS.fields("VId") = nVIdelseoRS.fields("httpUser")=replaceField(httpuserteby)oRS.fields("IPUser") = replaceField(ipuserteby)end ifoRS.updateoRS.closeResponse.Write("

کاربر گرامی نظر شما دریافت شد .

" & chr(13))IF cCity "" then'oRS.Open "SELECT * FROM H_Subscribe WHERE DateIn< '2005/05/14' and id=" & nsubsid ,connu, 1, 1'if ors.eof then'response.end'end if'ors.closeors.open "select top 1 * from h_freeinternet where questid = " & nquestid & " and subsid=" & nsubsid ,connu , 1,1if ors.eof thenif ccity = "تهران" thenntype=364elseif ccity="مشهد" thenntype=365elseif ccity="اصفهان" thenntype=367elseif ccity="قم" thenntype=366elseresponse.write("

فقط برای شهرهای تهران ، قم ، مشهد و اصفهان اینترنت رایگان موجود است .

" & chr(13))Response.endend ifelseResponse.endend ifoRS.closeoRS.open "SELECT Count(Id) AS CountId FROM H_Accounts WHERE IsNull(IsAct,0)=0 AND [Type] = " & nType , ConnU , 1 ,1 if oRS.fields("CountId") & "" = "" or oRS.fields("CountId")=0 then Response.Write("

موجودی اکانت ها صفر می باشد !

" & chr(13)) response.end End IfoRS.closeoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_FreeInternet WHERE QuestId = " & nQuestId & " AND SubsId=" & nSubsId ,ConS , 3,3if oRS.eof thenoRS.addnewoRS.fields("QuestId") = nQuestIdoRS.fields("SubsId") = nSubsIdoRS.fields("Date") = dateadd("n",nMinute,now())oRS.fields("IsWin") = TrueoRS.fields("Answer") = "x" 'mid(replaceText(javab1)if nVId & "" "" then oRS.fields("VId") = nVIdend ifoRS.updateelseresponse.endend ifoRS.closeoRS.Open "SELECT TOP 1 Id FROM H_FreeInternet WHERE QuestId = " & nQuestId & " AND SubsId=" & nSubsId ,ConnU , 1,1if not oRS.eof thennFreeInternetId = oRS.fields("Id")elseresponse.endend ifoRS.closeoRS.Open "SELECT TOP 1 Id , [UserName], [Password] FROM H_Accounts WHERE [IsAct]=0 and type= " & nType & " ORDER By Id " ,ConnU , 1,1if not oRS.eof thennAccountId = oRS.fields("Id")cUserName = oRS.fields("UserName")cPassword = oRS.fields("Password")elseresponse.endend ifoRS.closeConS.execute "UPDATE H_Accounts SET IsAct=1 , freeinternetid = " & nFreeInternetId & " WHERE Id = " & nAccountIdResponse.Write("

دو ساعت اینترنت رایگان به شما تخصیص یافت با مراجعه به کارنامه اطلاعات آنرا دریافت دارید .

" & chr(13))oRS.Open "SELECT Text1,Text2 FROM H_Base WHERE Id=" & nType ,ConnU , 1,1if not oRS.eof then Response.Write("

تلفن شبکه : " & oRS.fields("Text1") & "

" & chr(13)) Response.Write("

تلفن پشتیبانی : " & oRS.fields("Text2") & "

" & chr(13))end ifoRS.closeresponse.endend ifend if%>