تبیان، دستیار زندگی
در تصاویر زیر صور فلکی درخشان و بارز آسمان (معمولا صورت فلکی جبار و دب اکبر) بر فراز مناطق طبیعی زمین مانند کوهستان، درختان، دریاچه و ... به تصویر کشیده شده است. سعی کنید در هر تصویر، صورت فلکی مورد نظر را بیابید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت

در تصاویر زیر صور فلکی درخشان و بارز آسمان (معمولا جبار و دب اکبر) بر فراز مناطق طبیعی زمین مانند کوهستان، درختان، دریاچه و ... به تصویر کشیده شده است که مناظر زیبایی را رقم زده است. سعی کنید در هر تصویر صورت فلکی مورد نظر را پیدا کنید.

 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
 • گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت
  گالری تصاویر صور فلکی و طبیعت

تصاویر برگرفته از:

antwrp.gsfc.nasa.gov/apod

تنظیم برای تبیان:

م.ح.اربابی فر