تبیان، دستیار زندگی
فکر می کنید دو دایره چند حالت نسبت به هم می توانند داشته باشند؟ برای دیدن پاسخ این سؤال می توانید این فعالیت را انجام دهید. . . .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دایره

دایره

موضوع:

وضعیت دو دایره در صفحه

هدف:

کشف و درک حالت های مختلف دو دایره نسبت به هم در صفحه

شرح فعالیت:

فکر می کنید دو دایره چند حالت نسبت به هم می توانند داشته باشند؟

برای دیدن پاسخ این سؤال می توانید این فعالیت را انجام دهید.

نقطه A را جا به جا کنید و به B نزدیک کنید. اما مراقب باشید نقطه ی  وارد دایره B نشود.

آیا می توانید حالتی ایجاد کنید تا دو دایره فقط در یک نقطه همدیگر را قطع کنند؟

در این صورت فاصله ی مرکز دو دایره چه رابطه ای با شعاع دایره ها دارد؟

اگر فاصله ی مرکز دو دایره از این مقدار کمتر شود دو دایره در چند نقطه همدیگر را قطع می کنند؟

تا این جا باید برای دو دایره سه وضعیت مختلف را دیده باشید. نقطه ی A را به داخل دایره  بکشانید. سعی کنید سه وضعیت قبلی را دوباره ایجاد کنید. وقتی در این حالت ( نقطه ی A داخل دایره ی B ) دو دایره فقط یک نقطه تقاطع دارند، فاصله ی مرکز دو دایره چقدر است؟ چه رابطه ای با شعاع دایره ها دارد؟

راهنمایی

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی