تبیان، دستیار زندگی
با توجه به اطلاعات موجود بیشترین درصد شهدا به ترتیب مربوط به استان اصفهان با 1/27 درصد، استان تهران
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصفهان بیشترین شهید را تقدیم کرد

عملیات بیت المقدس در آمار

این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی از شهدای فتح خرمشهر بوده است. فرم اطلاعاتی شامل برخی از خصوصیات جمعیت شناختی نظیر سن، جنس، وضعیت تاهل و... با استفاده از آمار موجود در مركز آمار و اطلاعات بنیاد شهید انقلاب اسلامی تكمیل گردید در نهایت كلیه اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحت تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفتند.

خرمشهر

یافته ها :

بر اساس آمار مركز آمار و اطلاعات بنیاد شهید انقلاب اسلامی تقریبا تمامی استان ‌ها در عملیات بیت المقدس اعزام نیرو داشته‌اند جدول شماره یک توزیع فراوانی شهدای این عملیات را به تفكیک هر استان نشان می‌دهد. با توجه به اطلاعات موجود بیشترین درصد شهدا به ترتیب مربوط به استان اصفهان با 1/27 درصد، استان تهران با 6/13 درصد و استان خوزستان با 3/12 درصد می‌باشد.  خصوصیات جمعیت شناختی این شهدا در جدول شماره 2 آمده است.

جدول شماره 1. توزیع فراوانی شهدای عملیات بیت المقدس بر اساس استان ‌ها

نام استان درصد
آذر بایجان شرقی5/3
آذر بایجان غربی2/1
اردبیل

4/1

اصفهان

27/1

ایلام

1/0

بوشهر

6/1

تهران

6/13

چهار محال بختیاری

1/0

خراسان

6/4

خوزستان3/12
زنجان

6/3

سمنان

3/1

سیستان و بلوچستان

5/0

فارس

5/5

قزوین

1/1

قم

6/4

كردستان

0/0

كرمان

3

كرمانشاه

7/0

كهكیلویه و بویر احمد

1/0

گلستان

1

گیلان

2/2

لرستان

2/2

مازندران4/1
مركزی5/2
هرمزگان

0

همدان

3/1

یزد

5/0

نامشخص

3

كل

0/100

جدول شماره 2. توزیع فراوانی شهدای بیت المقدس بر حسب جنسیت، گروه سنی، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، تعداد فرزندان و شغل

متغیردرصد
جنسیتمرد100
زن0
گروه سنیکمتر - 152/9
16 - 2049/4
21 - 2531/5
26 - 308/8
31 - 353
36 - 401/5
41 - 450/9
46 - 500/9
51 - 550/6
56 - بیشتر0/5
وضعیت تاهلمجرد76/3
متاهل23/1
بیوه0/2
نامشخص0/4
میزان تحصیلاتسیكل5/38
دیپلم

6/43

فوق دیپلم

5/1

لیسانس

2/2

فوق لیسانس

1/0

دكتری

1/0

نامشخص

14

تعداد فرزندانبدون فرزند

6/80

1 - 211/1
3 - 45/7
5 - 61/7
7 - بیشتر0/9

شغلسرباز

15/15

پاسدار

3/13

كادر ارتش

4/2

دولتی

8/19

دانش آموز

9/24

آزاد

45/24

اطلاعات موجود در جدول شماره یك نشان می‌دهد كه بیشترین درصد فراوانی شهدای عملیات بیت المقدس در دامنه سنی 20-16 سال(4/49%) و 25-21 سال(5/31%) قرار داشته‌اند. 3/76 درصد ازشهداء مجرد و 1/23 درصد آنان متاهل بوده اند. بالاترین فراوانی مدرك تحصیلی آنان دیپلم(6/43%) و بالاترین تعداد فرزندان در شهدای متـاهل 2-1(1/11 %) بوده است. حدود 3/4 در صد شهدای متاهل فرزندی نداشته‌اند.

حدود 25 درصد شهدای این عملیات دارای مشاغل غیر دو لتی، حدود 20 درصد دارای مشاغل دولتی غیر ارتشی و سپاهی،15/15 درصد سربازو 3/13 درصد پاسدار بوده اند.

توزیع فراوانی یگان اعزامی و سمت شهدای عملیات بیت المقدس در جدول شماره 3 آمده است. بر اساس این اطلاعات 5/18 درصد از شهدای این عملیات از ارتش، 2/14 درصد ازسپاه و 2/64 درصد از بسیج اعزام شده بودند. 8/86 از شهدای این عملیات را رزمندگان و 6/4 درصد را فرماندهان تشكیل می‌داده‌اند.

توزیع فراوانی شهدای عملیات بیت المقدس بر حسب یگان اعزامی و سمت عملیات

متغیردرصد
یگان اعزامی ارتش

5/18

سپاه

2/14

بسیج

2/64

سایر

1/3

سمت در عملیات رزمنده

8/86

فرمانده

6/4

پیراپزشكی

5/0

فنی

2/1

زرهی

9/0

سایر

3/1

نامشخص

7/4

• مركز آمار و اطلاعات بنیاد شهید انقلاب اسلامی(1383)، آمار شهدای عملیات بیت‌المقدس. منتشر نشده.

نویسنده: مریم جلیلوند و مینا هادیان

تنظیم برای تبیان :

بخش هنر مردان خدا - سیفی