تبیان، دستیار زندگی
تمامی پرسنل تیپ ها و یگانهای موجود بایستی تا آخرین فشنگ و آخرین سرباز از امتداد رود كارون وكناره نزدیك منطقه ممتد از شمال سیل بند شماره 1 تا جنوب غربی منطقه بندر خرمشهر در كنار اروند رود پدافند كرده و شعار همه باید پایداری در شكست دادن دشمن و جلوگیری از ع
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همه ی دام های صدام

اقدامات دشمن برای حفاظت از خرمشهر به روایت اسناد دشمن

آزادی خرمشهر به عنوان بزرگ ترین پیروزی سیاسی – نظامی جمهوری اسلامی ایران در سال دوم جنگ، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. در این عملیات 5400 كیلومترمربع از سرزمین های اشغالی آزاد شد و دشمن متجاوز برای اجتناب از تلفات بیشتر وحفظ ارتش خود و همچنین حفظ بصره با سرافكندگی بسیار از خاك ایران عقب نشست.

همه ی دامهای صدام

در واقع مقاومت دشمن در خرمشهر، كه موجب زمین گیر شدن نیروهای عراقی و در نتیجه،فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام شد، شكست و هزیمت را برای عراق به ارمغان آورد.

بدون تردید دشمن با وجود وضعیت نامطلوبی كه با آن روبه رو بود و به دلیل اهمیت منطقه خرمشهر، تلاش می كرد،این منطقه را به عنوان تنها برگ برنده حفظ كرده و جنگ را آبرومندانه تمام كند، ضمن اینكه از احتمال سقوط بصره نیز نگران بود.

در چنین وضعیتی و به موازات تلاش رزمندگان اسلام برای آزادسازی خرمشهر، دشمن تلاش های مضاعفی را برای آمادگی نیروهای خود جهت حفظ خرمشهر انجام داد به همین دلیل دشمن در این عملیات به لحاظ مكان و تا اندازه ای در مورد زمان غافلگیر نشد.

در اینجا برای اثبات اهمیت این عملیات و آزادی خرمشهر توسط رزمندگان پرتوان اسلام،ترجمه سند ابلاغیه فرماندهی لشكر 11 عراق به یگانهای تابعه و مستقر در منطقه كه ماموریت حفاظت و پدافند از خرمشهر را بر عهده داشتند را ارائه می نماییم.

طرح نبرد پدافندی برای محور لشكر 11 پیاده

ماموریت:

لشكر 11 پیاده و نیروهای تحت امر آن از رود كارون و شهر خرمشهر داخل تا سیل بند شماره 1 پدافند كرده و مانع عبور دشمن (ایران) به كناره نزدیك رود شوند.

الف) تمامی پرسنل تیپ ها و یگانهای موجود بایستی تا آخرین فشنگ و آخرین سرباز از امتداد رود كارون وكناره نزدیك منطقه ممتد از شمال سیل بند شماره 1 تا جنوب غربی منطقه بندر خرمشهر در كنار اروند رود پدافند كرده و شعار همه باید پایداری در شكست دادن دشمن و جلوگیری از عبور او باشد.

ب) هنگامیكه دشمن با تجمع خود آماده هجوم می گردد، توپخانه مناطق تجمع و راههای نقل و انتقالش را گلوله باران كند به طوری كه بیشترین تعداد ممكن از نفرات و تجهیزاتش نابود شود تا عملیات او مختل و تجمع نیروهایش شكست خورده و بزرگترین خسارتهای ممكن بر آنها وارد گردد.

ج) هنگام آغاز حمله دشمن، توپخانه باید به اجرای برنامه آتش بپردازد و مناطق تجمع و محل یگانها و مناطق گسترش واحدها و راه های پیشروی دشمن را گلوله باران كند، به طوری كه بیشترین مقدار ممكن از مهمات و تجهیزاتش نابود شده و با وارد نمودن تلفات جانی زیاد او را فلج نماید و تا حد توان از اجرای حمله دشمن جلوگیری شود.

تمامی پرسنل تیپ ها و یگانهای موجود بایستی تا آخرین فشنگ و آخرین سرباز ... پدافند كرده و شعار همه باید پایداری در شكست دادن دشمن و جلوگیری از عبور او باشد

د) به هنگام شروع آتش تهیه دشمن ( در صورت بكارگیری آن) بایستی توپخانه پشتیبانی عمومی، توپخانه دشمن را خاموش كند.

ه) تمامی یگانها و نیروهای احتیاط موجود در لشكر در حال آماده باش باشند.

و) در خلال آتش تهیه دشمن نیروها به پناهگا ه ها و سنگرها بروند به طوریكه قادر به دیده بانی و مراقبت دشمن باشند و تیراندازی از سنگرها و دریچه های آتش طوری باشد كه حفاظت نیروها را تامین كند.

ز) هنگام شروع حمله و تلاش برای گذشتن از رودخانه، به انهدام دشمن پرداخته و تمام سلاح های پشتیبانی تیپ ها و یگانها نیز در كار توپخانه مشاركت داشته باشد و دشمن را در كناره دو رود منهدم كنند.

ح) در خلال عبور دشمن از رود، یگانها باید او را منهدم كنند و در مناطقی كه مهمات آتش زا موجود می باشد به آتش زدن كارون اقدام شود تا مانع رسیدن دشمن به كناره نزدیك رود گردد و اگر دشمن توانست از رود عبور كند او را در كناره نزدیك رود منهدم كنند.

ط) چنانچه دشمن بتواند مواضع گردانهای خط مقدم را بشكند و آنها را پشت سر بگذارند، بایستی نیروی پاتك كننده گردان برای انهدام و عقب راندن دشمن دست به پاتك بزنند.

صدام

ی) در صورت موفقیت پاتك گردان، لازم است موضع پدافندی از طرف گردان تقویت شود.

ك) در صورتی كه گردان قدرت پاتك نداشته باشد تا رسیدن نیروهای احتیاطی تیپ،همان نیروها بایستی مواضع خودشان را نگه دارند تا از گسترش حمله و پیشروی دشمن جلوگیری به عمل آید.

ل) لازم است كه گروهان های موجود در جناح ها حمله دشمن را تثبیت و محدود كنند تا گروهان های عقبی به انهدام دشمن بپردازند و جلوی او را گرفته و مانع از پیشروی او به جلو شود.

م) نیروی پاتك كننده تیپ باید بر مواضعی كه دشمن بدانجا رسیده،جهت انهدام و راندن دشمن و برای ممانعت از گسترش حمله اش پاتك كند.

ن) در صورت عدم توانایی تیپ برای پاتك و عقب راندن دشمن تا انجام پاتك به وسیله نیروهای احتیاطی همان نیروها،دشمن را محاصره كرده واز گسترش حمله اش جلوگیری كنند.

س) نیروهای احتیاطی لشگر 11 عبارتند از:

1)تیپ 33 نیروی مخصوص

2) گردان تانك القعقاع منهای یك گروهان تانك بعلاوه یك گروهان كماندویی

3) چهار گروه موشكی هوت

4) نیروهای علی كه متشكل از 2 گروهان كماندویی و 2 گروه موشكی میلان می باشد.

ع) در صورت حمله دشمن به خرمشهر:

1) تیپ 33 نیروی مخصوص به عنوان اولویت اول به كار گرفته خواهد شد و طبقه برنامه پیش بینی شده برای این منظور،اقدام به پاتك خواهد كرد.

2) نیروی قعقاع به عنوان اولویت دوم برای شهر خرمشهر به كار گرفته می شود و نیروی علی بعنوان اولویت سوم جهت انهدام دشمن وممانعت از هرگونه موفقیت او در شهر بكار گرفته خواهد شد.

3) در حالتی كه نیروهای احتیاط لشكر وارد عمل می گردند، مراتب به آگاهی قرارگاه سپاه برسد. در صورتیكه تیپ 33 نیروی مخصوص توان انهدام و به عقب راندن دشمن را داشته باشد نیروهای احتیاطی (دو نیروی القعقاع و علی) به تقویت وضعیت بپردازند.

در خلال عبور دشمن از رود، یگانها باید او را منهدم كنند و در مناطقی كه مهمات آتش زا موجود می باشد به آتش زدن كارون اقدام شود تا مانع رسیدن دشمن به كناره نزدیك رود گردد و اگر دشمن توانست از رود عبور كند او را در كناره نزدیك رود منهدم كنند.

4) اگر تی 33 نیروی مخصوص توانایی عقب راندن و انهدام دشمن را نداشت، تا زمانی كه نیروهای احتیاطی (القعقاع وعلی) برای انهدام و عقب رانی دشمن وارد عمل شوند دشمن را محاسبه و از گسترش حمله او جلوگیری نماید.

5) لازم است در صورت وارد عمل نمودن نیروهای احتیاطی برای خرمشهر، مساله تامین نیروهای احتیاطی دیرگ (نیروهای پاتك كنند. تیپ های 44 و 48 و 501) و جمع آوری آنها توسط لشكر مربوطه جهت استفاده به موقع از آن پیش بینی شود.

6) در صورت روشن بودن و شناخته شدن جهت های حمله دشمن، می توان گردان های تیپ های یاد شده در بند (و) را كه در عقب می باشند به جلو كشید.

ف) هنگام حمله دشمن به یگانهای ما در خارج خرمشهر

1) بر اساس پیشرفت وضعیت و شناخت مقاصد دشمن و جهت های اصلی حمله، نیروی القعقاع بعنوان اولویت اول برای انهدام دشمن در محور تی 48 و 44 و در صورت عدم توانایی آن نیروی، گدعلی بعنوان اولویت دوم بكار گرفته شود و اگر این نیرو هم توان انهدام دشمن را نداشت، دشمن را در محور تیپی كه در آن نفوذ شده و محاصره و از پیشروی او جلوگیری نمایند.

2) تیپ 33 نیروی مخصوص به عنوان اولویت دوم برای انهدام دشمن در طول محورهای تیپها بكار گرفته می شود.

3) اگر دشمن در یك زمان به محور دو تیپ حمله كند نیروی القعقاع برای پاتك در محور یكی از تیپها و نیروی علی جهت پاتك در محور دیگر، و تیپ دیگر، و تیپ 33 ن.م بعنوان اولویت دوم برای انهدام دشمن در محوری كه مورد تهدید و خطر واقع شد بكار گرفته شود.

صدام

ص) لازم است هیئت ستاد لشكر اخبار لازم را در مورد دشمن از نظر نیرو، امكانات، سلاح و جهت های حمله را به جناب فرمانده تقدیم كند تا براساس آن تصمیمات لازم را از طرف فرماندهی جهت وارد عمل كردن نیروهای احتیاط، اتخاذ گردد.

ق) درهمه حالات، قرارگاه سپاه را از وضعیت مطلع كرده و هنگامیكه نیروهای احتیاطی وارد عمل شده ولی توانایی انهدام دشمن را نداشته، درخواست دخالت برای خاتمه دادن به وضعیت برحسب تصمیم فرماندهی سپاه و براساس اخبار ارسالی از لشكر می باشد.

ر) در همه حالات، اگر دشمن موفق به رخنه در یكی از موقعیتها شود، یگانهای تیپ لازم است كه موفقیت های خود را برای جلوگیری از گسترش حمله و توقف دشمن در هر شرایطی، توپخانه طرح آتش تهیه نماید.

ت) لازم است جهت انهدام دشمن كه ممكن است در كناره نزدیك رود جای پایی كسب كند و یا برای پشتیبانی نیروهای پاتك كننده، پشتیبانی نزدیك هوایی درخواست شود.

ث) در همه حالات جهت انهدام نیروی زرهی و زدن نیروهای عقبی (پشت سر زرهی) و سرپلهایی كه ممكن است موفق به تشكیل آن شود لازم است هلیكوپتر درخواست شود.

فرمانده لشكر 11 پیاده

برخی مطالب مرتبط :

صدام چگونه صدام شد ؟

اعتراف رسانه های غربی به پیروزی ایران

استاد تاکتیک های رزمی مات شد

خرمشهر او و جانایاتش را می شناسد


تهیه و تدوین: مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه

تنظیم برای تبیان :

هنر مردان خدا- سیفی