تبیان، دستیار زندگی
در شماره دوم این نوشتار گفته شد که مشهورترین نسخه قرآن (به خط عثمان طه) از نظر املاء و نگارش (رسم الخط) كاستی‌های فراوانی دارد، اگرچه رسم‌الخط قرآن توقیفی نیست، و الزامی به رسم الخط معینی نداریم اما اصلاح این اشکالات، ضرورت دارد زیرا این اشتباهات گاه معن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشتباهات قرآن عثمان طه(قسمت سوم)

اشاره:

در شماره دوم این نوشتار گفته شد که مشهورترین نسخه قرآن (به خط عثمان طه) از نظر املاء و نگارش (رسم الخط) كاستی‌های فراوانی دارد، اگرچه رسم‌الخط قرآن توقیفی نیست، و الزامی به رسم الخط معینی نداریم اما اصلاح این اشکالات،  ضرورت دارد زیرا این اشتباهات گاه معنی را تغییر می‌دهد و گاه قرائت را مشكل می‌سازد.

و اینک ادامه اشکالاتی که به معنا خلل وارد می سازد:

عثمان طه

د) طبق قاعده، «لام جارّه» باید به صورت متصل به كلمه بعدی باشد، و موارد آن در قرآن فراوان است كه به صورت متصل، آمده است، اما در چهار مورد در نسخه عثمان طه حرف «ل» جاره بعد از «ما» موصوله قرار گرفته است و به صورت منفصل از كلمه بعدی نوشته شده به صورت «مَالِ»، در این صورت معنای دیگری به ذهن متبادر خواهد شد، از این رو لازم است طبق قاعده و همانند سایر موارد آن كه در قرآن بسیار است، حرف «ل» به صورت متصل با كلمه بعدی نوشته شود، آن موارد چهارگانه عبارتند از:

(معارج، آیه 36)

صحیح آن:

(فرقان، آیه 7)

صحیح آن:

(كهف، آیة 49)

صحیح آن:

(نساء، آیه 78)

صحیح آن:

و همان‌گونه كه گفتیم این در حالی است كه در مواردِ كاملاً مشابه، به صورت متصل آمده است، مانند:(آل عمران، آیة 12 و انفال، آیة 38)

(رعد، آیة 32)

(ملك، آیة 6)

(اعراف، آیة 43)

(فصلت، آیة 26)

این تفاوت‌ها كاملاً بی‌دلیل است.

ادامه دارد ...


نویسنده: علی حبیبی

فرآوری: شکوری_گروه دین و اندیشه تبیان