تبیان، دستیار زندگی
در صورتی كه شئ روی مركز یك آینه مقعر یعنی در فاصله ای تقریبا در برابر فاصله كانونی از آن واقع شود ، تصویری حقیقی ، معكوس و هم اندازه شئ ایجاد می شود . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مثال هایی كاربردی از تصویر در آینه های كروی ‏‏(مقعر و محدب)‏

یك آینه محدب، تصویری مجازی، مستقیم و ‏كوچكتر از شئ ایجاد می كند. به علت كوچكتر بودن ‏تصویر،بزرگنمایی كوچكتر از یك است. همچنین به علت ‏مجازی بودن تصویر علامت بزرگنمایی منفی است.‏ 

مثال هایی كاربردی از تصویر در آینه های كروی ‏‏( مقعر و محدب )‏

در صورتی كه شی بین یك آینه مقعر و كانون ‏آن واقع شود، تصویری مجازی، مستقیم و بزرگتر از شئ ‏ایجاد می شود. به علت بزرگتر بودن تصویر، بزرگنمایی ‏بزرگتر از یك است. همچنین به علت مجازی بودن تصویر‏، علامت بزرگنمایی منفی است.‏

مثال هایی كاربردی از تصویر در آینه های كروی ‏‏( مقعر و محدب )‏

در صورتی كه شئ روی مركز یك آینه مقعر ‏یعنی در فاصله ای تقریبا در برابر فاصله كانونی از آن واقع ‏شود، تصویری حقیقی، معكوس و هم اندازه شئ ایجاد ‏می شود. به علت برابر بودن اندازه تصویر با شئ، ‏بزرگنمایی برابر یك است. همچنین به علت حقیقی بودن ‏تصویر، علامت بزرگنمایی مثبت است.‏

مثال هایی كاربردی از تصویر در آینه های كروی ‏‏( مقعر و محدب )‏

با کلیک در اینجا به فیلم توجه کنید. آیا می توانید طرز کارکوره خورشیدی را حدس بزنید؟

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی