تبیان، دستیار زندگی
نسبت طول تصویر به طول شئ ، بزرگنمایی نام دارد . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بزرگنمایی تصویر در آینه های كروی ( مقعر و ‏محدب )‏

نسبت طول تصویر به طول شئ، ‏بزرگنمایی نام دارد. در شكل مقابل، شئ ‏AB‏ در ‏مقابل یك آینه قرار گرفته و آینه، تصویری بزرگتر ‏از خود شئ ایجاد كرده است. در این شكل، طول ‏تصویر، سه برابر طول شئ است، بنابرین بزرگنمایی ‏تصویر برابر ٣ است. ‏

بزرگنمایی تصویر در آینه های كروی ( مقعر و ‏محدب )

رابطه ساده زیر بین بزرگنمایی تصویر و ‏فاصله های شئ و تصویر از آینه وجود دارد.‏

بزرگنمایی تصویر در آینه های كروی ( مقعر و ‏محدب )

بنابر این در مثال شكل فوق، فاصله تصویر از آینه نیز ٣ برابر فاصله شئ از آینه است.‏

هرچه تصویر دورتر ایجاد شود، اندازه آن بزرگتر است.‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی