تبیان، دستیار زندگی
رفتار آینه محدب در مقابل پرتوهای تابش موازی چگونه است؟ ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آینه محدب ‏

رفتار آینه محدب در مقابلپرتوهای تابش موازی چگونه است؟ آیا می‏تواند نور را در نقطه‏ای متمركز كند؟ به مدل سازی زیر توجه کنید.

جهت مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

بازتاب نور از آینه محدب

آینه محدب

وقتی پرتوی نور به سطح آینه محدب می تابد، از ‏آن بازتاب می کند. مطابق شكل مقابل، در اینجا نیز زاویه ‏بازتابش با زاویه تابش برابر است. این دو زاویه، نسبت به خط ‏عمود بر آینه سنجیده می شوند. خط ‏عمود در هر نقطه از سطح آینه، ‏ شعاعی از آینه است و لذا از مركز آینه می گذرد.‏

چهار خاصیت اساسی آینه محدب‏

با توجه به نحوه بازتاب نور از آینه محدب، چند پرتوی خاص را به آینه می‏تابانیم. این پرتوها عبارتند از: پرتوی موازی محور، پرتوی در امتداد كانون، پرتوی در امتداد مركز و در نهایت پرتوی تابیده شده به رأس آینه.

در مدل سازی (جهت مشاهده مدل سازی این جا را کلیک کنید.) با دقت به بازتاب نور توجه كنید.

پرتوی كه موازی با محور آینه، به آینه می تابد، امتداد ‏بازتاب آن از كانون می گذرد.‏

آینه محدب

پرتوی كه در راستای كانون به آینه می تابد، بازتاب آن ‏موازی با محور آینه است.‏

آینه محدب

پرتوی كه به سوی مركز به آینه می تابد، بازتاب آن روی ‏همان پرتو تابش منعکس میگردد.‏

آینه محدب

پرتوی كه به راس آینه می تابد، بازتاب آن قرینه پرتو ‏تابش نسبت به محوراصلی آینه است.‏

آینه محدب

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی