تبیان، دستیار زندگی
محققین و صاحب نظران بیش از صد «اسم» و «صفت» برای قرآن ـ از قرآن ـ نام برده اند. البته در این كه كدامیك از این ها «صفت» است و كدامیك «اسم» است، اختلاف دارند. ما پنج مورد را كه به نظر می رسد در «اسم» بودن آن ها اختلافی نباشد به عنوان «اسم» و بقیه موارد را ب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

103عنوان برای یک کتاب

قرآن الکریم

در باب نامهای قرآن و تعداد آن از دیرباز تا کنون میان مفسران و قرآن پژوهان اختلاف نظر بوده است.

ابوالفتوح رازى در تفسیرش 43 نام براى قرآن بر می شمارد. زركشى به نقل از قاضى ابوالمعالى این عدد را 55 اسم می رساند  و برخی دیگر تا هشتاد اسم هم گفته اند.

کثیری از این اسامی گفته شده جنبه وصفی داشته و اطلاق عنوان اسم بر آنها خالی از وجه نیست.

در این میان عده ای نیز بر این باورند که کتاب آسمانی قرآن جز یک نام (قرآن) ندارد.

ظاهرا تنها پنج نام است که ماخوذ از قرآن بوده و این بزرگان در اسم بودن آنها اختلاف ندارند و آن ها عبارتند از:

اسامی قرآن عبارتند از:

1. قرآن: (بقره،185)

2. فرقان: (بقره،185)

3. كتاب: (هود، 1)

4. ذكر: (آل عمران،58)

5. تنزیل: (واقعه،80)

با پژوهش در کتابهای مرجعی که در زمینه "اسماء و صفات قرآن" به رشته تحریر در آمده همچون الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی، ج 1، اسماء القرآن فی القرآن، دكتر خمساوی احمد الخمساوی،  البرهان فی علوم القرآن، بدرالدین محمد زركش، ج 1 و نیز پاره ای کتب تفسیری می توان برای قرآن، از خود قرآن تا 103 عنوان وصفی بر شمرد.

این عناوین عبارتند از:

1. آیات الله: (احزاب،34)

2. احسن الحدیث: (زمر،23)

3. حكمت: (احزاب،34)

4. مبارك: (انعام،92)

5. مصدّق: (احقاف،12)

6. برهان: (نساء،174)

7. بصائر: (انعام،104)

8. بلاغ: (انبیاء،106)

9. بیان: (آل عمران،138)

10. بیّنه: (اعراف،73)

11. بیّنات: (بقره،185)

12. بالغه: (قمر،5)

13. بشیر: (فصلت،4)

14. بشری: (نحل،89)

15. تبیان: (نحل،89)

16. ثقیل: (مزمل،5)

17. تذكره: (مدثر،54)

قرآن

18. قصص: (یوسف،3)

19. تصدیق: (یوسف،111)

20. تفصیل: (یونس، 37)

21.احسن تفسیر: (فرقان،33)

22. حق: (سجده، 3)

23. حق الیقین: (واقعه،95)

24. حكیم: (یس،2)

25. حكم: (رعد،37)

26. ذی الذكر: (ص،1)

27. نور: (نساء،174)

28. ذكرالرحمن: (انبیاء،36)

29. ذكری: (اعراف،2)

30. رحمت: (نحل،89)

31. روح: (شوری،52)

32. شفاء: (فصّلت،44)

33. عربی: (زمر،28)

34. علی: (زخرف،4)

35. عَجَب: (جن،1)

36. عدل: (انعام،115)

37. عزیز: (فصلت،41)

38. وحی: (نجم،4)

39. فصل: (طارق،13)

40. هادی: (اسراء،9)

41. غیر ذی عوج: (زمر،28)

42. صحف: (بینه،2)

43. صدق: (زمر،33)

44. طیّب: (حج،24)

45.قصص الحق:(آل عمران،62)

46. قول: (مزمّل،5)

47. قیّم: (كهف)

48. عظیم: (حجر،87)

49. محدث: (انبیاء،2)

50. مجید: (بروج،22)

51. مثانی: (حجر،87)

52. مسطور: (طور،2)

53. متشابه: (زمر،23)

54. منزّل: (انعام،114)

55. مهیمن: (مائده،48)

56. مطهّر: (بینه،2)

57. مفصّل: (انعام،114)

58. بشیر: (فصلت:4)

59. نذیر: (فصلت،4)

60. نبأعظیم: (ص،67)

61. رزق: (غافر،13)

62. كریم: (واقعه،77)

63. كلام الله: (توبه،6)

64. مبین: (نحل،1)

65. موعظه: (آل عمران،138)

66. موعظه حسنه: (نحل،125)

67. هدی للناس: (بقره،185)

68. هدی للمتقین: (بقره،2)

69. هدایت: (نحل،89)

70. ایمان: (آل عمران،193)

قرآن

71. امر: (نحل،1)

72. حبل: (بقره،103)

73. امرالله: (دخان،5)

74. امام: (اسراء،71)

75. محفوظ: (بروج،22)

76. محكم: (هود،5)

77. خیر: (بقره،105)

78. داعی الله: (احقاف،31،32)

79. كوثر: (كوثر،1)

80. ترتیل: (فرقان،32)

81. رحمة الله: (بقره،105)

82. رسالة: (مائده،67)

83. زبور: (انبیاء،105)

84. سبیل الله: (لقمان،6)

85. شاهد: (هود،17)

86. فضل الله: (یونس،58)

87. غیب: (بقره،2)

88. شرعه: (جاثیه،18)

89. صراط الله: (سبأ،6)

90. صراط مستقیم: (حج،54)

91. علم: (ملك،26)

92.احسن القصص:(یوسف،3)

93. عروة الوثقی: (بقره،256)

94. مكرّمه: (عبس،13)

95. كلمة الله: (انعام،115)

96. كلمات الله: (انعام،115)

97. مكنون: (واقعه،78)

98. منادی: (آل عمران:193)

99. منشور: (طور،3)

100. نعمت: (ضحی،11)

101. منهاج: (مائده،48)

102. میزان: (الرحمن،7)

103. مرفوعه: (عبس،14)

گروه دین و اندیشه تبیان - شکوری