تبیان، دستیار زندگی
در شماره نخست این نوشتار گفته شد که مشهورترین نسخه قرآن (به خط عثمان طه) از نظر املاء و نگارش (رسم الخط) كاستی‌های فراوانی دارد، اگرچه رسم‌الخط قرآن توقیفی نیست، و الزامی به رسم الخط معینی نداریم اما اصلاح این اشکالات، ضرورت دارد زیرا این اشتباهات گاه مع
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشتباهات قرآن نسخه عثمان طه(قسمت دوم)

اشاره:

در شماره نخست این نوشتار گفته شد که مشهورترین نسخه قرآن (به خط عثمان طه) از نظر املاء و نگارش (رسم الخط) كاستی‌های فراوانی دارد، اگرچه رسم‌الخط قرآن توقیفی نیست، و الزامی به رسم الخط معینی نداریم اما اصلاح این اشکالات، ضرورت دارد زیرا این اشتباهات گاه معنی را تغییر می‌دهد و گاه قرائت را مشكل می‌سازد.

عثمان طه

و اینک ادامه اشکالاتی که به معنا خلل وارد می سازد:

ب) واژة «بِئْسَمَا» مركب از دو كلمه «بِئْسَ» (از افعال ذَمّ) و «ما» موصوله، می باشد و باید جدا نوشته شود. در نسخة موجود عثمان طه، در شش مورد[1]

به صورت منفصل «بِئْسَ مَا» نوشته شده است كه صحیح می باشد ولی در سه مورد به صورت متصل نوشته شده كه باید این موارد نیز اصلاح گردد و به صورت منفصل نوشته شود.

اشکالات قران عثمان طه(بقره، آیة 90)

صحیح آن:

اشکالات قران عثمان طه

اشکالات قران عثمان طه(بقره، آیة 93)

صحیح آن:

اشکالات قران عثمان طه

اشکالات قران عثمان طه(اعراف، آیة 150)

صحیح آن:

اشکالات قران عثمان طه

ج) واژة «أینَمَا» هرگاه جدا نوشته شود مركب از دو كلمه «أینَ» به معنی «كجاست» و «ما» موصوله به معنی چیزی است و اگر این واژه متصل نوشته شود یك كلمه است و به معنی ظرف مكان خواهد بود و یعنی «هرجا». بنابراین اگر «ما» موصوله باشد، طبق قاعده باید منفصل از «أین» باشد به صورت: «أین ما» و در این صورت جمله استفهامیه است، به معنای «كجاست چیزی كه...».

اشکالات قران عثمان طه(اعراف، آیة 37).

اشکالات قران عثمان طه(شعراء آیة 92).

اشکالات قران عثمان طه(غافر، آیة 73).

و در 9 مورد، حرف «ما» زائده است و باید به صورت متصل باشد: «أینما» (به معنی هر جا) در حالی كه تنها در 4 مورد به صورت متصل نوشته شده است، و آنها عبارتند از:

در قرآن نسخه عثمان طه واژه «أینَمَا» 12 بار تكرار شده، سه مورد آن كه «ما» موصوله است و باید جدا نوشته شود به صورتِ جدا نیز آمده و صحیح است، و آنها عبارتند از:

اشکالات قران عثمان طه(بقره، آیة 115).

اشکالات قران عثمان طه(نساء، آیة 78).

اشکالات قران عثمان طه(نحل، آیة 76).

اشکالات قران عثمان طه(احزاب، آیة 61).

این چهار مورد صحیح است.

ولی در 5 مورد دیگر كه به صورت منفصل نوشته شده باید به ‌صورت متصل، نوشته شود به‌ صورت: «أینَمَا» و آنها عبارتند از:اشکالات قران عثمان طه(بقره، آیة 148)

صحیح آن:

اشکالات قران عثمان طه

اشکالات قران عثمان طه(آل عمران/112)

صحیح آن:

اشکالات قران عثمان طه

اشکالات قران عثمان طه(مریم/31)

صحیح آن:

اشکالات قران عثمان طه

اشکالات قران عثمان طه(حدید/4)

صحیح آن:

اشکالات قران عثمان طه

اشکالات قران عثمان طه(مجادله/7)

صحیح آن:

اشکالات قران عثمان طهمی باشد. و عجب این كه جمله اشکالات قران عثمان طهدر آیه 148 سوره بقره با آیة 78 سوره نساء یكسان است در حالی كه در یكی متصل و در دیگری منفصل نوشته شده، و همچنین آیة 112 سورة آل‌عمران با آیه 61 سوره احزاب هر دواشکالات قران عثمان طهاست در حالی كه یكی به صورت متصل و دیگری به صورت منفصل آمده است كه هیچ وجهی برای آن نیست.

ادامه دارد...


نویسنده: علی حبیبی

فرآوری: شکوری_گروه دین و اندیشه تبیان