تبیان، دستیار زندگی
حین حفاری های باستان شناسی در یک شهر قدیمی، تکه ای از یک بشقاب گرد پیدا شد. چگونه می توان اندازه بشقاب کامل را تخمین زد؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اندازه این بشقاب چه قدر بود؟

 اندازه این بشقاب چه قدر بود؟

حساب کنید:

حین حفاری های باستان شناسی در یک شهر قدیمی، تکه ای از یک بشقاب گرد پیدا شد. چگونه می توان اندازه بشقاب کامل را تخمین زد؟

راهنمایی:

چگونه می توان با تا کردن یک دایره، مرکز آن را پیدا کرد؟

در ریاضیات، برخی از اشکال خاصیت تقارن دارند. طراحان، معماران، نانواها و شیرینی پزها و طراحان داخلی در حرفه خود از تقارن بهره می گیرند.

پاسخ:

شکل دور تا دور تکه بشقاب پیدا شده را روی یک صفحه کاغذ رسم کنید. تصویر بدست آمده را تا کنید تا خط تای آن روی کاغذ مشخص شود. این عمل را تکرار کنید تا خط تای دیگری به وجود آید. محل تقاطع دو خط تا، مرکز دایره است. این دایره درست به اندازه بشقاب اولیه می باشد( با استفاده از پرگار می توانید دایره کامل را رسم کنید )

شروع کنید:

با استفاده از ته یک لیوان، دایره ای رسم کنید. این دایره کاغذی را از وسط تا کنید.

سپس آن را باز کنید و مجددا دایره را بر روی خط دیگری از وسط تا کنید. خطوط تا، چه چیزی را به ما نشان می دهند؟

راه حل:

دور تا دور تکه ای از بشقاب را روی صفحه کاغذ رسم کنید. تصویر بدست آمده را تا کنید تا خط تا روی کاغذ مشخص شود. این عمل را تکرار کنید تا خط تای دیگری بوجود آید. این خطوط تا، دقیقا خط های تقارن دایره ای هستند که شکل بشقاب اصلی را نشان خواهد داد. یعنی خطوط تا، قطرهای دایره می باشند که با یکدیگر در مرکز آن برخورد می کنند.

شعاع دایره بشقاب نیز فاصله مرکز تا لبه بشقاب خواهد بود. قطر هم دو برابر شعاع است.

 اندازه این بشقاب چه قدر بود؟

تحقیق کنید:

شکل زیر را روی کاغذ رسم کنید.

 اندازه این بشقاب چه قدر بود؟

سپس کاغذ را از روی خط مشخص شده تا کنید به طوریکه تصویر رسم شده در قست بیرون کاغذ قرار گیرد. حال با پر رنگ کردن تصویر، شکل آن را در طرف دیگر کاغذ بیندازید. و در طرف دیگر کاغذ، تصویر را رسم کنید. هنگامی که کاغذ را باز می کنید، تصویر جدیدی تشکیل می شود که خط تا، خط تقارن آن است.

در جدول کلمات متقاطع دقت کنید. با روش تا کردن، جداولی را پیدا کنید که خط تقارن داشته باشند. مثلثی رسم کنید. بر وسط هر یک از اضلاع آن، خطی عمود کنید( عمود منصف هر یک از اضلاع مثلث را رسم کنید ).

محل تقاطع سه عمود منصف با یکدیگر، مرکز دایره ای است که از سه راس مثلث می گذرد.

مسائل اضافی:

 اندازه این بشقاب چه قدر بود؟

1- مستطیل چند خط تقارن دارد؟

2- چگونه می توانید مرکز تابلوی " ایست " را مشخص کنید.

3- کدام یک از انواع مثلث ها، خط تقارن دارند.

فکر کنید:

آیا هر شکلی، مرکز دارد؟

سطح یا صفحه تقارن چیست؟

چرا متصدیان موزه، اشیا باستانی را مرمت می کنند؟

چگونه دیرین شناسان، با استفاده از اجزای استخوان های فسیل شده، مدل یک دایناسور را به وجود می آورند؟

آیا می دانید:

بسیاری از بومیان امریکایی در گذشته، اشیا متقارنی خلق کرده اند.

اسکات کیم، مراحل نوشتن نوعی خط دارای تقارن چرخشی را به وجود آورد.

قطعات شکسته یا اجزا سفالینه ها را خرده سفال می نامند.

پاسخ به مسائل اضافی:

1- مربع 4 خط تقارن دارد. ولی مستطیل 2 خط تقارن دارد و قطرهایش خط تقارن نیست.

2- ابتدا دو خط تقارن آن را مشخص می کنیم. محل تقاطع این دو خط، مرکز دایره است.

3- مثلثی که حداقل دو ضلع مساوی داشته باشد( مثلث متساوی الساقین و متساوی الاضلاع ).

مترجم: منصوره فروزان

گروه اینترنتی سایت تبیان - تنظیم : طیبه موسیوند