تبیان، دستیار زندگی
چرا آینه مقعر می تواند نور را در كانون جمع كند؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آینه مقعر ‏

چرا آینه مقعر می ‏تواند نور را دركانون جمع كند؟

برای پاسخ به این سوال به مدل سازی زیر توجه كنید.

با کلیک در اینجا به فیلم توجه نمایید.

بازتاب نور از آینه مقعر‏

وقتی یك پرتو نور به سطح یكآینه مقعر می تابد، از آن ‏بازتاب می شود. مطابق شكل زیر، در اینجا نیز زاویه ‏بازتابش با زاویه تابش برابر است. این دو زاویه، نسبت به خط ‏عمود بر آینه سنجیده می شوند. در هر نقطه از سطح آینه، ‏خط عمود، شعاعی از آینه است و لذا از مركز آینه می گذرد.‏

آینه مقعر

با توجه به نحوة بازتاب نور از آینه مقعر، چند پرتوی خاص را به آینه می‏تابانیم این پرتوها عبارتند از:

1- پرتوی موازی محور

2- پرتوی عبوری از كانون

3- پرتوی عبوری از مركز آینه

4- پرتوی تابیده شده به رأس آینه

با دقت به بازتاب نور توجه كنید.

چهار خاصیت اساسی آینه مقعر‏

آینه مقعر

پرتوی كه موازی با محور آینه، به آینه می تابد، بازتاب آن ‏از كانون می گذرد.‏

آینه مقعر

پرتوی كه از كانون می گذرد و به آینه می تابد، بازتاب آن ‏موازی با محور آینه است.‏

آینه مقعر

پرتوی كه از مركز می گذرد و به آینه می تابد، بازتاب آن ‏روی همان پرتو تابش منطبق است.‏

آینه مقعر

پرتوی كه به راس آینه می تابد، بازتاب آن قرینه پرتو ‏تابش نسبت به محوراصلی آینه است.  ‏

به مدل سازی زیر توجه کنید. جهت مشاهده مدل سازی این جا را کلیک کنید.

نوع آینه را به صورت محدب ( CONCAVE) قرار دهید. حال:

1- پرتوی موازی (PARALLEL) را فعال كنید. حال موقعیت شی را جابه جا كنید. امتداد پرتو بازتاب از آینه چگونه است؟

2- پرتوی كانونی (FOCUS) را فعال كنید. حال موقعیت شی را جا به جا كنید. پرتوی بازتاب از آینه چگونه است؟

3- پرتوی عبوری از مركز (Center) را فعال  كنید. حال موقعیت شی را جابجا كنید. پرتوی بازتاب از آینه چگونه است؟

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی